แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมพระนางมารีย์จึงเป็นพรหมจารี

60874005พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้พระเยซูคริสตเจ้ามีมารดาเป็นมนุษย์ที่แท้จริง แต่มีพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแต่เพียงพระองค์เดียว เพราะพระองค์ทรงปรารถนาเริ่มต้นยุคใหม่ที่เกิดจากพระองค์เท่านั้น มิใช่จากอำนาจฝ่ายโลก (484-504,508-510)

ความเป็นพรหมจารีของพระนางมารีย์มิใช่ความคิดที่เป็นตำนานล้าสมัย แต่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงบังเกิดจากสตรีผู้หนึ่ง แต่ไม่ใช่จากบิดาที่เป็นมนุษย์ พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นการเริ่มต้นใหม่ของโลก ซึ่งได้รับการสถาปนาไว้แล้วจากเบื้องบน ในพระวรสารนักบุญลูกา พระนางมารีย์ทรงถามทูตสวรรค์ว่า “เหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไร เพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็นพรหมจารี” (= ไม่เคยหลับนอนกับชาย ลก 1:34) ทูตสวรรค์ตอบว่า “พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่าน” (ลก 1:34) แม้พระศาสนจักรตั้งแต่สมัยแรกถูกเย้ยหยันในเรื่องความเชื่อที่ว่าพระนางมารีย์เป็นพรหมจารี แต่พระศาสนจักรยังคงเชื่ออยู่เสมอว่า ความเป็นพรหมจารีของพระนางเป็นความจริง มิใช่เพียงแค่สัญลักษณ์