แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ในปีนี้ สำนักวาติกันได้ออกประกาศอีกครั้งหนึ่งที่จะมอบพระคุณการณย์ครบบริบูรณ์แก่บรรดาคาทอลิกที่ไปเยี่ยมสุกสานเพื่อสวดภาวนาสำหรับผู้ล่วงลับในวันใดก็ได้ของเดือนพฤศจิกายน

ตามปกติ พระศาสนจักรมอบพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ให้แก่ผู้ที่ภาวนาสำหรับวิญญาณในไฟชำระช่วงระหว่างวันที่ 1-8 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นสัปดาห์แห่งการสมโภชนักบุญทั้งหลาย  

ทว่าในปีที่ผ่านมา ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตฝ่ายจิตได้ออกกฤษฎีกาให้ขยายโอกาสรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ท่ามกลางสถานการณ์ที่ให้หลีกเลี่ยงการรวมตัวกันของผู้คนในวัดหรือในสุสานต่างๆ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ทางสำนักวาติกันได้ประกาศในวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 2021 ว่าให้ใช้กฤษฎีกาเดียวกันนี้ในเดือนพฤศจิกายน 2021 ด้วย    

การประกาศนี้จึงมีผลรวมไปถึงวันที่ 2 พฤศิจกายนเป็นพิเศษด้วยในการมอบพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ ซึ่งผู้หนึ่งสามารถรับเพื่อวิญญาณของตนเองด้วยการไปเยี่ยมวัดหรือศูนย์ภาวนา พร้อมกับสวดบทข้าแต่พระบิดรฯ และบทข้าพเจ้าเชื่อฯ ซึ่ง ณ ตอนนี้สามารถสวดภาวนาในวันใดก็ได้ในเดือนพฤศจิกายน  

พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์จะลบล้างโทษบาปทั้งหมดของบาปที่ผู้หนึ่งได้กระทำ ซึ่งต้องควบคู่ไปกับการละทิ้งบาปอย่างสมบูรณ์ด้วยเสมอ 

คาทอลิกที่ประสงค์จะได้รับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ต้องปฏิบัติตามเงื่อนของการรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ด้วย ซึ่งก็คือ การรับศีลอภัยบาป การรับศีลมหาสนิท และสวดภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา 

การรับศีลอภัยบาปและการรับศีลมหาสนิทต้องกระทำไม่เกินยี่สิบวันทั้งช่วงก่อนและหลังการรับพระคุณการุณย์ 

กฤษฎีกาที่ใช้สำหรับกรณีที่มีโรคระบาดนี้ครอบคลุมถึงผู้ใดที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ เช่น ผู้ป่วยและคนชรา ล้วนสามารถรับพระคุณการุณย์ได้ด้วยการสวดภาวนาสำหรับผู้ล่วงลับต่อหน้าพระรูปพระเยซูเจ้าหรือพระนางพรหมจารีมารีย์ที่บ้านก็ได้ 

โดยพวกเขาต้องมีความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันกับคาทอลิกคนอื่นๆ ต้องละทิ้งบาปโดยสิ้นเชิง และมีเจตจำนงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติที่กำหนดไว้อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

กฎษฎีกาของสำนักวาติกันได้ให้ตัวอย่างการภาวนา เพื่อให้คาทอลิกที่ต้องอยู่ที่บ้านได้ภาวนาสำหรับผู้ล่วงลับด้วย มีทั้งบททำวัตรเช้าและทำวัตรเย็นสำหรับผู้ล่วงลับ การสวดสายประคำ บทสายประคำพระเมตตา และบทภาวนาอื่นๆ สำหรับผู้ล่วงลับเพื่อใช้ภาวนาในครอบครัวหรือกับเพื่อนๆ รวมทั้งให้ทำกิจเมตตาด้วยการถวายความเจ็บปวดของพวกเขาและความยากลำบากแด่พระเจ้า 

ตามคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก บรรดาคริสตชนได้ให้เกียรติและสวดภาวนาสำหรับผู้ล่วงลับตั้งแต่ในสมัยแรกเริ่มของศาสนาคริสต์แล้ว โดยกล่าวว่า “นับตั้งแต่สมัยแรกแล้ว พระศาสนจักรให้เกียรติระลึกถึงผู้ล่วงลับและถวายคำอธิษฐานภาวนาอุทิศแก่เขา โดยเฉพาะถวายบูชาขอบพระคุณ เพื่อให้เขารับการชำระอาจเข้าถึงความบรมสุขในการชมพระพักตร์พระเจ้าได้” (เทียบ CCC ข้อ 1032) 

“พระศาสนจักรยังสนับสนุนการบริจาคทาน การรับพระคุณการุณย์ และประกอบกิจการชดเชยบาปอุทิศแก่ผู้ล่วงลับด้วย”     

“เราจงอย่าลังเลใจเลยที่จะช่วยเหลือบรรดาผู้ล่วงลับและถวายคำอธิษฐานภาวนาอุทิศแก่เขา”

 

(ที่มา https://www.catholicnewsagency.com/news/249426/catholics-can-get-an-indulgence-for-the-dead-by-praying-at-a-cemetery-any-day-this-november)

 

เงื่อนไขในการรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ คือ

1. มีเจตนาที่จะรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์

2. ปฏิบัติตามกิจกรรมที่กล่าวข้างต้นอย่างศรัทธา 

3. รับศีลอภัยบาป 

4. รับศีลมหาสนิท 

5. สวดตามพระประสงค์ของพระสันตะปาปา

หมายเหตุ

1. ต้องปฏิบัติให้ครบเงื่อนไข

2. พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ เป็นพระคุณที่มีกำหนดให้รับได้วันละ 1 ครั้ง