แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
บุคคลที่มีพระจิตประทับอยู่จะส่งผลดังต่อไปนี้
fruit-of-the-spirit1.ความรัก (Love) เป็นความรู้สึกที่มากกว่าแค่อารมณ์ ความรู้สึกที่อบอุ่น ความรักที่เกิดจากพระจิตเจ้านั้นเป็นกิจการที่มาจากน้ำใจดีที่หยิบยื่นให้กับทุกคน
  • ความรัก    เป็นความรักแบบนักบุญเปาโลได้กล่าวสดุดีไว้ในจดหมายถึงชาวโครินธ์ฉบับที่หนึ่ง บทที่สิบสาม “ความรักย่อมอดทน  มีใจเอื้อเฟื้อ  ไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง  ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว  ความรักไม่ฉุนเฉียว  ไม่จดจำความผิดที่ได้รับ  ไม่ยินดีในความชั่ว  แต่ร่วมยินดีในความถูกต้อง  ความรักให้อภัยทุกอย่าง  เชื่อในทุกอย่าง หวังในทุกอย่างอดทนทุกอย่าง” (1คร 13:4-7)
2. ความชื่นชมยินดี (Joy) เป็นความมั่นใจที่อยู่ในส่วนลึกของจิตใจและเป็นการมองโลกในแง่ดีไม่สั่นคลอนแม้นจะอยู่ในความยากลำบาก
  • ความชื่นชมยินดี    ทุกคนย่อมจะรู้ดีว่าความยินดีทำให้ชีวิตเป็นสุข  การยิ้มจึงไม่ใช่เรื่องของเด็กๆ การยิ้มเป็นประโยชน์สำหรับสุขภาพกายและสุขภาพจิต  พระเจ้าเองก็ทรงยิ้ม (สดด 2:4) พระคัมภีร์เต็มไปด้วยความยินดี  ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่อย่างเดียวมีกล่าวถึงความยินดี 250 ครั้ง
3. ความสงบสันติ  (Peace) ความรู้สึกสงบเยือกเย็นนิ่งแม้จะมีปัญหาหรืออุปสรรคใด
  • ความสงบ   พระจิตคือผู้ที่รวบรวมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน  พระจิตทรงทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียว เข้ากันได้  และมีสันติ “เราทุกคนที่ได้รับการล้างมารวมกันเข้าเป็นร่างกายเดียวกัน  ไม่ว่าจะเป็นทาสหรือไทยก็ตาม เราทุกคนต่างได้รับพระจิตเจ้าพระองค์เดียวกัน” (1คร 12:13)
4. ความอดทน (Patience) ทนได้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการท้าทายหรือความยากลำบากต่างๆ โดยไม่บ่นว่า โกรธหรือแก้แค้น
  • ความอดทน  ความอดทนก่อให้เกิดความปรีชาฉลาด  ภาษิตให้บทสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ดี “เพื่อจะย่อยอาหารได้ดี  ต้องเคี้ยวแม้กระทั่งน้ำซุปด้วย”  “ความอดทนมีฟันเหล็ก  สามารถเคี้ยวก้อนหินให้ละเอียดได้”
5. ความเมตตา (Goodness) มีความรักและเอ็นดูปรารถนาให้ผู้อื่นได้สุข
  • ความเมตตา   การให้อภัยเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่โลกต้องการมากที่สุด  ในศตวรรษนี้การให้อภัยคือการอยู่รอดเพียงอย่างเดียวของมนุษย์
6. ความใจดี (Kindness) มีใจเมตตากรุณา  ไม่โกรธง่าย  เห็นอกเห็นใจคนอื่น ให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีความต้องการโดยไม่หวังผลตอบแทน
  • ความใจดี    ความใจดีคือคุณภาพของจิตใจที่ทำให้เราพร้อมจะทำความดีและหลีกหนีความชั่ว
7. ความซื่อสัตย์ (Faithfulness) มีความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า มีความสัมพันธ์ต่อพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง   มีความไว้วางใจและนอบน้อมต่อพระเจ้า
  • ความซื่อสัตย์   คำว่า “ซื่อสัตย์” หมายความว่า  ความมั่นคงในความรัก เป็นลักษณะเด่นของผู้ที่ถือตามคำสัญญา  ตรงกันข้ามกับคำว่า “ทรยศ” เพื่อที่จะมีความซื่อสัตย์จะต้องมี “ความกล้าหาญ”  “ความหนักแน่น” ต้องกล้าหาญเพื่อจะได้ชนะความยากลำบากต่างๆ และต้องหนักแน่นเพื่อจะได้มั่นคงตลอดไป  ใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตในพระจิตจะไม่เป็นคนอ่อนแอเด็ดขาด
8. ความสุภาพอ่อนโยน (Gentleness) นอบน้อม  ถ่อมตน  ไม่จองหอง  ไม่เห็นแก่ตัว หรือปกป้องตนเองตลอดเวลา หรืออวดตัว
  • ความอ่อนโยน     ความอ่อนโยนเป็นลักษณะเด่นของพระเยซูเจ้าผู้ทรงประกาศมหาบุญลาภข้อที่สาม “ผู้มีใจอ่อนโยนย่อมเป็นสุข  เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก” (มธ 5:5) และทรงประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นผู้  “มีใจสุภาพและอ่อนโยน” (มธ 11:29)
  • คนที่มีใจอ่อนโยนคือคนที่ใจดี  น่ารัก พร้อมจะให้อภัยและสุภาพ  ความอ่อนโยนทำให้คนเป็นสุภาพบุรุษและปรีชาฉลาด
9. การรู้จักควบคุมตนเอง (Self-Control) รู้จักประมาณตนเอง และรักษาสมดุลในชีวิต รู้กาลเทศะ  อะไรควรทำหรือควรละเว้น
  • คุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตากล่าวว่า “ความโกรธทำลายชีวิตและความสุขของคนจำนวนมาก ความโกรธทำให้เกิดความเครียดและทำให้ชีวิตสั้นลง"