แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
สัญลักษณ์ของพระจิต
แสดงถึงธรรมชาติของพระจิต

holy_spirit1นกพิราบ นกพิราบเป็นเครื่องหมายถึงสันติภาพ ความสุภาพถ่อมตนและความหวัง และพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ มีรูปร่างที่เห็นได้ดุจนกพิราบ แล้วมีเสียงดังจากสวรรค์ว่า “ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา” (ลก 3:22)
  • ไฟ เผาผลาญและชำระให้บริสุทธิ์ ให้ความอบอุ่น ร้อนรนและส่องสว่างนำทาง “เขาเห็นเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแยกไปอยู่เหนือศีรษะของเขาแต่ละคน ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม” (กจ 2:3-4)
  • นิ้ว การชี้นิ้วหมายถึงอำนาจสั่งการ – การจารึก “ด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้า ที่พระเยซูเจ้าทรงขับไล่ปีศาจ” (ลก 11:20) พระบัญญัติของพระเจ้าถูกจารึกไว้บนศิลา “ด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้า” (อพย 31:18)
  • ลม มองไม่เห็นและไม่มีรูปร่าง แต่เราสัมผัสและมีชีวิตอยู่ได้ เพราะพลังของลม “ลมย่อมพัดไปในที่ลมต้องการ ท่านได้ยินเสียงลมพัด แต่ไม่รู้ว่าลมพัดมาจากไหน และจะพัดไปไหน ทุกคนที่เกิดจากพระจิตเจ้าก็เป็นเช่นนี้” (ยน 3:8)
  • น้ำ น้ำชำระล้าง ให้ความสดชื่น ให้ความอุดมสมบูรณ์ พลังของน้ำสามารถเซาะภูเขาได้ “แต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้นั้นจะไม่กระหายอีก น้ำที่เราให้เขาจะกลายเป็นธารน้ำในตัวเขา ไหลรินเพื่อชีวิตนิรันดร” (ยน 4:14)
  • มือ การปกมือ พระซูเจ้าทรงใช้การปกมือเพื่อรักษาผู้ป่วย ทรงประทานพรแก่เด็กๆ สาวกใช้การปกมือเพื่อประทานพระจิต “เปโตรและยอห์นจึงปกมือเหนือเขาทั้งหลาย และเขาเหล่านั้นก็ได้รับพระจิตเจ้า” (กจ 8:17)