แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

maxresdefault

พระตรีเอกานุภาพ
    พระธรรมล้ำลึกเรื่องตรีเอกานุภาพนี้นำเราให้เข้าใจลึกซึ้งเรื่องพระเจ้ายิ่งขึ้น พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวแน่นอน แต่พระองค์ไม่ทรงอยู่ตามลำพังพระองค์เดียว ความรักและความสัมพันธ์นิรันดรระหว่างพระเจ้ากับพระบุตร คือชีวิตของพระองค์ พระบิดาทรงให้กำเนิดพระบุตรโดยให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของพระองค์แก่พระบุตร พระบุตรสนองตอบความรักของพระบิดาด้วยการคืนทั้งสิ้นแก่พระองค์ พระจิตเจ้า คือผลของความรักและความสนิทสัมพันธ์ที่พระบิดาและพระบุตรมีต่อกัน

    เรื่องดังกล่าวมานี้ คือสิ่งที่ชาวคริสต์เรียกว่า “พระธรรมล้ำลึกแห่งพระตรีเอกานุภาพ” พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว แต่ในพระองค์นั้นดำรงอยู่สามพระภาค คือพระบิดา พระบุตร และพระจิต พระภาคที่หนึ่งคือ พระบิดานั้นทรงเป็นแหล่งที่มา หรือบ่อเกิดแห่งบรรดาคุณความดีทั้งมวล ส่วนพระภาคที่สองผู้ทรงพระนามว่า พระบุตรผู้ทรงเป็นพระฉายาหรือรูปลักษณ์อันสมบูรณ์แห่งความดีของพระเจ้าพระบิดาและพระภาคที่สาม ผู้ที่ทรงพระนามว่าพระจิตทรงเป็นสายใยแห่งความสนิทสัมพันธ์ของความรักระหว่างพระบิดากับพระบุตร และเพราะการเสด็จมาทรงบังเกิดเป็นมนุษย์รวมทั้งการทรงส่งพระจิตเจ้ามาในโลกนี้ เราทั้งหลายจึงสามารถมีส่วนร่วมสนิทสัมพันธ์กับพระตรีเอกานุภาพนี้ได้ พระเจ้าทรงโปรดให้เราเป็นพี่น้องกับพระเยซู เมื่อพระเยซูทรงดำรงอยู่ในเรา พระจิตเจ้าทรงผู้ทรงประทับอยู่ในพระเยซูก็ประทับอยู่ในเรา และทรงบันดาลชีวิตเราด้วย และโดยเหตุที่พระเจ้า พระบิดาทรงโปรดให้เราเป็นลูกคนหนึ่งของพระองค์ พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนือสิ่งทั้งปวงก็ประทับอยู่ในจิตใจเราด้วย นอกจากนี้เวลาเราสวดภาวนา พระจิตเจ้าผู้ประทับอยู่ในเราจะดลบันดาลให้เราสวดภาวนาออกพระนามว่า “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย”ความไว้วางใจจนหมดสิ้นได้