แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

DSCN0816

สมโภชพระจิตเจ้า
บรรดาศิษย์สามารถรู้สึกถึงการทรงช่วยเหลือของพระจิตเจ้าได้ตั้งแต่วันที่ พระเยซูทรงกลับคืนชีพ แต่สำหรับเราคงจะเป็นไปได้ยากกว่าพวกเขา ทั้งนี้เพราะพระจิตเจ้าไม่ทรงมีร่างกายเนื้อหนังอย่างพระเยซู พระคัมภีร์ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ อย่างเช่น ลมหายใจหรือลมปราณของพระเจ้าเพื่อให้เรารู้สึกถึงพระลักษณะของพระจิตเจ้า
ประกาศกอิสยาห์ เคยบอกไว้ว่า พระจิตเจ้าหรือลมปราณของพระเจ้าจะอยู่บนพระผู้ช่วยที่จะมา (อิสยาห์ 11:2) และในพันธสัญญาใหม่ลมปราณของพระเจ้าจะช่วยให้ชนชาติของพระเจ้าทุกคนรอดพ้นจากความยากลำบาก (โยเอล 3:1-5) ในคืนวันที่พระเยซูทรงกลับคืนชีพ เมื่อทรงปรากฏองค์ต่อหน้าพวกศิษย์ พระเยซูทรงระบายลมหายใจออกเหนือพวกเขาและตรัสว่า “จงรับพระจิตเจ้าเถิด” (ยอห์น 20:22) หลังจากนั้นอีก 50 วัน พวกศิษย์รู้สึกถึงการประกอบด้วยพระจิตอีกครั้งหนึ่ง และพวกเขาประกาศด้วยความยินดีต่อคนอิสราเอลนับเป็นพัน ๆ คนว่า “พระเยซูเจ้าพระองค์นี้ พระเจ้าทรงบันดาลให้กลับคืนชีพพระชนมชีพ” (กิจการอัครสาวก 2:32) นอกจากนั้นยังบอกอีกด้วยว่า “ดังนั้น ขอให้เผ่าพันธุ์อิสราเอลทั้งมวลรู้แน่เถิดว่า พระเจ้าทรงแต่งตั้งพระเยซูผู้นี้ที่ท่านทั้งหลายนำไปตรึงบนไม้กางเขนให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสตเจ้า” (กิจการอัครสาวก 2:36)

พวกศิษย์กระจัดกระจายออกไปทั่วโลกด้วยความเชื่อ เพื่อประกาศข่าวประเสริฐในเรื่องนี้ และส่วนมากถวายชีวิตเพราะความเชื่อเช่นนี้ ในที่สุดพวกเขาและบรรดาคนที่สืบต่อพันธกิจจากพวกเขาก็สามารถทำให้ชนชาติทั้งหลายในจักรวรรดิโรมเชื่อในพระเยซู บรรดามิชชันนารีต่างก็ประกาศพระนามพระเยซูแก่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจนถึงปัจจุบันนี้เช่นเดียวกัน
ผลของการทรงกลับคืนชีพของพระเยซู ไม่ใช่การทรงจากไปแต่เป็นการมาพบกัน ไม่ใช่ความร่วงโรยของดอกไม้ใบไม้ แต่เป็นการผลิดอกออกผล ไม่ใช่ความตายแต่เป็นการมีชีวิต และเป็นชีวิตนิรันดรด้วย