แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

dbfc9684a85111d82eacf31fab4b28fe

หน้าที่ของครูคำสอน
1.    ครูต้องสร้างอุดมคติอันถูกต้องให้แก่ผู้เรียน “ท่านจงเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ ดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านทรงความดีอย่างสมบูรณ์เถิด”(มธ.5:48)
2.    ครูต้องสร้างผู้เรียนให้ศรัทธาต่อพระเจ้า “ท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับพระคริสตเจ้า...”(มธ.22:42) “เจ้ารักเราไหม”(ยน.21:15)
3.    ครูต้องนำผู้เรียนให้กลับมาหาพระเจ้า “จงแสวงหาน้ำพระทัย...”(มธ.6:33)
4.    ครูต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” (มก.12:31) เรื่องการช่วยเหลือคนอื่น การให้อาหารให้น้ำให้ที่พัก ฯลฯ (มธ.25:35-36
5.    ครูต้องเผชิญปัญหาชีวิต ตัวอย่างคำสอนเรื่องความสุขแท้ เรื่องนิโคเดมัส หญิงที่บ่อน้ำ เรื่องแบ่งสมบัติ
6.    ครูต้องทำให้อุปนิสัยของผู้เรียนพัฒนาเต็มที่ “จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน...เป็นผู้ใหญ่เต็มที่ตามมาตราฐานความสมบูรณ์ของพระคริสตเจ้า”(อฟ.4:13) เรื่องเมล็ดข้าวต้องโตใน มก.4:28 เรื่องให้เปโตรเลี้ยงแกะให้เติบโตใน ยน.21:15-17
7.    ครูต้องอบรมผู้เรียนให้เป็นคนที่รับใช้พระเจ้า “จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์”(มก.1:17)

ผลของการเรียนคำสอน
1.    ยกระดับชีวิตของคนให้สูงขึ้น(เป็นลูกพระ)
2.    ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง
3.    ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม
4.    ก่อให้เกิดองค์กรและบุคคลที่เสียสละเพื่อรับใช้ช่วยเหลือสังคม
5.    ทำให้สถาบันและประเทศชาติเจริญขึ้น
6.    ทำให้เกิดงานทางด้านศิลปะและวรรณกรรม
7.    ทำให้เกิดการภาวนา พิธีกรรม และการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
8.    ทำให้เกิดชีวิตหมู่คณะ(ชุมชน)
9.    ทำให้เกิดการแพร่ธรรม

แบบวิเคราะห์องค์ประกอบในการสอนคำสอน
ใคร (ผู้เรียน)
ก.    ให้ระบุบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องการสอน
ทำไม (จุดประสงค์)
ก.    แหล่งที่มาของผู้ร้องขอให้สอน (ระบุบุคคล กลุ่ม องค์กร สังคมหรือสภาพแวดล้อมที่เรียกร้องให้มีการสอน)
ข.    บอกสาเหตุ หรือแรงจูงใจ หรือความจำเป็น หรือข้อเรียกร้อง ให้ต้องจัดการสอน
ค.    ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดการสอนแล้ว (ระบุความหวัง หรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)
ง.    ผลเสียที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการสอนเรื่องนี้ (ระบุผลเสีย)
อะไร (เนื้อหา)
ก.    ระบุเนื้อหา หัวข้อ ที่ต้องการสอน
ข.    ระบุแหล่งข้อมูลที่พอจะหาได้เพื่อนำมาใช้ในการสอน
ค.    ปัญหาในการนำเสนอเรื่องเนื้อหา (คาดการณ์ถึงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องเนื้อหา เช่น ความยาก ซับซ้อน น่าสนใจ เหมาะหรือไม่เหมาะ ฯลฯ)
ง.    ปัญหาหรือปฏิกิริยาของผู้เรียนที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการสอน เช่น การยอมรับ ข้อสงสัย อารมณ์ ความรู้สึก ฯลฯ
อย่างไร (วิธีการ)
ก.    ประเมินความรู้เดิม หรือประสบการณ์ของผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนรู้ (สำรวจความคุ้นเคยกับเรื่องที่จะเรียนรู้)
ข.    ประเมินความสามารถในการเรียนรู้ (จิตวิทยาการเรียนรู้ตามวัย)
ค.    ระบุวิธีการนำเสนอ
ง.    ระบุสื่อการนำเสนอ
จ.    ระบุวิธีการประเมินผล
เมื่อไร
ก.    กำหนดเวลาที่จะใช้ (คาบละกี่นาที)
ข.     ระยะเวลานำเสนอ (กี่คาบเพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์)
ที่ไหน
ก.    สถานที่ (กำหนดแน่ชัด)
ข.    จำนวนสมาชิก (รวมทุกคนที่เกี่ยวข้อง)
ค.    สภาพแวดล้อม (อากาศ แสงสว่าง เครื่องเสียง อุปกรณ์ ฯลฯ)