แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ
ยอห์น 8:31-24
    พระเยซูตรัสว่า  “ความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ”  และตรัสอีกด้วยว่า  “ทุกคนที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาป”  เป็นความจริงที่ว่าเราทั้งหลายเป็นทาสของหลายสิ่งหลายอย่างและไม่มีอิสรภาพที่แท้จริง
1398319179 8 o    เรามีคำว่า  “รูปเคารพ”  รูปเคารพคืออะไร  สิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าแท้จริง  แต่เราให้ความสำคัญและเห็นว่ามีคุณค่าเหลือเกิน นั่นแหละคือ  “รูปเคารพ”  ถ้าเราเห็นว่าเงิน  มีคุณค่ามาก  และเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในโลกนี้  เราก็กำลังเห็นว่า  เงินเป็นรูปเคารพ  เช่นเดียวกัน ถ้าเราเห็นว่าเกียติยศหรืออำนาจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในโลกนี้  เราก็กำลังทำให้ให้เกียติยศและอำนาจเป็นรูปเคารพ  บางทีเราเองก็เป็นทาสของเงิน  เกียติยศ  อำนาจ และเราสักการบูชาสิ่งเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัว

สุขภาพก็เช่นเดียวกัน  พระสันตะปาปา  ยอห์น ปอล ที่ 2  เคยตรัสว่า  เราไม่ควรให้การมีสุขภาพดีเป็นรูปเคารพของเรา  ทำไมพระองค์ตรัสดังนี้  ให้สุขภาพดีเป็นรูปเคารพหมายความว่าอย่างไร  แน่นอนที่ว่าสุขภาพเป็นพระคุณจากพระเจ้าและเราควรจะขอบคุณพระองค์  แต่ถ้าเราเห็นว่าการมีสุขภาพดีมีค่าที่สุด  เป็นสิ่งสำคัญที่สุด  เราก็คงมองว่าการมีสุขภาพไม่ดี  การเป็นโรคเป็นสิ่งเลวร้าย  เป็นเคราะห์กรรม  เป็นโทษ
    การเป็นโรคไม่ใช่สิ่งเลขร้าย  ไม่มีคุณค่า  เพราะความทุกข์ที่เกิดจากการเป็นโรค  อาจทำให้เราเห็นคุณค่า  และความหมายของการมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงได้  การได้เห็นคนเจ็บสวดภาวนาในยามเจ็บป่วยทุกข์ทรมานเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนเราให้เห็นถึงความเชื่อมั่น  และเป็นแรงบันดาลใจให้ความเชื่อของเราทวีขึ้น  พระเยซูเองทรงทำเช่นนี้ในยามอยู่บนกางเขนมิใช่หรือ
    เราเห็นอะไรในครอบครัวที่มีคนพิการหรือป่วยเป็นโรค  เราเห็นถึงความรักที่เกิดขึ้นโดยทางทำนุบำรุงเลี้ยงดูคนเหล่านั้น  คนเจ็บคนพิการแต่กำเนิดช่วยให้พ่อแม่ญาติพี่น้องมีโอกาสสร้างความรักขึ้นในครอบครัว พันธกิจการประกาศของพระเยซูเจ้าสำเร็จได้ในชีวิตของผู้พิการหรือเคยเจ็บป่วย  เพราะคนที่เคยเจ็บป่วยพิการเท่านั้นจึงจะเข้าใจความรู้สึกของคนเจ็บป่วยด้วยกันได้ดีที่สุด  และความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่จะทำให้เราถ่อมลงต่อหน้าพระองค์ได้
    ดังนั้น ถ้าเราเห็นว่าการมีสุขภาพดีสำคัญที่สุดในโลก  และให้คุณค่าสูงสุดแก่สิ่งนี้เราก็จะมองไม่เห็นคุณค่าของการเจ็บป่วย  เราชอบ “ความสะดวกสบาย”  แต่ความไม่สะดวกไม่สบายก็มีคุณค่าเช่นเดียวกัน
    แน่นอนที่ว่าเงินทอง  เกียติยศ  ชื่อเสียงเป็นพระคุณ  แต่สิ่งเหล่านี้จะเป็นพระคุณก็ต่อเมื่อเรานำไปใช้เพื่อปรนนิบัติผู้อื่น  หรือผู้ต่ำต้อย  ไม่ใช่เพื่อตนเอง
John 14 6 Jesus Christ is the Way the Truth and the Life    พระเยซูตรัสว่า  “ความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ”  และตรัสด้วยว่า  “เราเป็นหนทาง  ความจริง  และชีวิต”  ความจริงคือการดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูเจ้า  ถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างพระองค์เราจะรู้ได้ว่าอะไรสำคัญที่สุดในโลกนี้  เราจะรู้ว่า  ในที่สุดแล้วมีแต่ความรักเท่านั้นที่สำคัญที่สุด  มีคุณค่าที่สุด  ความรักนั้นเองจะเรียกร้องให้เราดำเนินชีวิตเพื่อคนอื่น  แล้วเราก็จะได้รับการปลดปล่อยจากการยึดติดอยู่กับตนเอง  กลายเป็นบุตรที่มีอิสระแท้จริงอยู่ในพระเจ้า