แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สายตาของพระเจ้า
ยอห์น 5:31-47
    “งานที่พระบิดาทรงมอบหมายให้เรากระทำจนสำเร็จ  งานที่เรากำลังกระทำอยู่นี้เป็นพยานถึงเราว่าพระบิดาได้ทรงส่งเรามา”  ตรงนี้เป็นคำตรัสยืนยันของพระเยซูว่าพระบิดาได้ทรงส่งพระองค์มา  และงานที่ทรงกำลังกระทำอยู่ก็เป็นงานที่พระบิดาทรงมอบหมายให้พระองค์ทรงกระทำ
    เมื่อมนุษย์เราพูดถึงการเกิดมาในโลก  เรามักพูดกันว่าเราเกิดมาในโลกนี้เหมือนกับเราเกิดมาเองไม่มีที่มาที่ไป  แต่สำหรับเราถ้าใช้คำพูดว่า  “พระเจ้าทรงทรงส่งเรามาในโลกนี้”  อย่างพระเยซู  คงจะทำให้เราเข้าใจถึงความหมายและภาระหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ได้ดีกว่าการพูดเพียงว่า  “เราเกิดในโลกนี้”  และถ้าเราเข้าใจว่าพระบิดาทรงส่งเรามา  เราก็รู้ด้วยว่าเรามีที่ๆ  จะกลับไป  นั้นคือบ้านของพระบิดา  ซึ่งเป็นบ้านแท้จริงและเป็นบ้านนิรันดรของเรา

    พระเยซูทรงมีพระบิดาเป็นผู้รับผิดชอบทุกสิ่งในชีวิตของพระองค์ เราก็เช่นเดียวกัน  การที่เรามีชีวิตอยู่จึงหมายถึงการเป็นพยานว่าพระเจ้าประทับอยู่กับเรา   ทรงอยู่ในจิตใจของเรา  นักบุญเทริโทอานุส บอกว่า  “การมีชีวิตอยู่ของมนุษย์  คือพระเกียติของพระเจ้า”
    ความจริงพระเจ้าไม่ทรงต้องการสิ่งใดจากมนุษย์เลย  พระเยซูตรัสว่า  “เราไม่ต้องการคำยืนยันจากมนุษย์”  (ยน.5:34)  “เราไม่ต้องการเกียรติจากมนุษย์”  (ยน.5:41)  พระเกียรติของพระเจ้าคือการที่พระองค์ประทานทุกอย่างแก่มนุษย์  มนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ด้วยความรัก  ความยินดีเหล่านี้เป็นต้น  คือพระเกียติของพระเจ้า  นักบุญเทริโทลิอานุส บอกอีกด้วยว่า  “ชีวิตมนุษย์คือ  การมองดูพระเจ้า  พระเยซูตรัสว่า  “พระองค์โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว  โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม”  (มธ.5:45)  ยิ่งเราพยายามเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าด้วยการอธิษฐานภาวนาอย่างลึกซึ้ง  เราก็ยิ่งละทิ้งความคิดแบ่งแยกคนเป็นคนดี  คนชั่ว ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์มองด้วยสายตาของการเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง  หรือใช้ความเห็นแก่ตัวเป็นมาตรวัด
    ยิ่งเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า  เราก็ยิ่งมีสายตาเหมือนพระองค์มากขึ้น  เราจะมองเห็นพระเจ้าในทุกคน  และเราเข้าใจได้ว่าแต่ละคนคือผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมา  เขาล้วนมีพระเจ้าอยู่ภายใน  ความชั่วที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นเพียงผลจากสภาพแวดล้อม  ที่เขาจำเป็นต้องซึมซับเข้าไปเพราะเขาช่วยตัวเองไม่ได้
    การมองดูทุกคนด้วยสายตาของพระเจ้า  ทำให้เราสามารถละทิ้งการพิพากษาตัดสินว่า  ใครดี  ใครชั่ว  ช่วยจำกัดความคิดแบบเห็นแก่ตัวและความอิจฉาริษยาให้หมดไปได้ด้วย