แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ท่านอยากจะหายป่วยไหม
ยอห์น 5:1-3,5-16
    “ที่นั้นมีชายคนหนึ่งป่วยมาสามสิบแปดปีแล้ว  พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นเขานอนอยู่  และทรงทราบว่าเขาป่วยมานาน  จึงตรัสแก่เขาว่าท่านอยากจะหายป่วยไหม”  ชายคนนั้นนอนอยู่และมิได้เรียกร้องให้พระเยซูเจ้ารักษาความเจ็บป่วยของเขา  ด้วยพระอารมณ์อ่อนไหวลึกซึ้ง พระเยซูเจ้าทรงทราบว่าเขาปรารถนาจะหายจากโรค  จึงตรัสกับเขาด้วยพระเมตตาว่า  “ท่านอยากจะหายป่วยไหม”
    คนที่มีความทุกข์  บางครั้งอายไม่กล้าบอกใครถึงความทุกข์ของตน  เขาไม่อยากให้คนอื่นเห็นความทุกข์  หรือบาดแผลในจิตใจของเขา เราเองจึงควรมีจิตใจอ่อนไหว  ไวต่อความรู้สึกทุกข์ของคนอื่นเหมือนอย่างพระเยซู  ทรงรับรู้ความทุกข์ของคนอื่น  โดยที่คนคนนั้นไม่ต้องพูดอะไรเลย     

    แต่พระเยซูเจ้าไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น  พระองค์ตรัสกับเขาและยังทรงตรัสกับเราทุกคนด้วย  “ท่านอยากจะหายป่วยไหม”  เหตุที่ตรัสถามอย่างนั้นเพราะบางทีเราซึ่งมีบาดแผลอยู่ในจิตใจลืมไปว่าเราสามารถทูลขอให้ทรงรักษาได้  เราปิดใจตัวเอง  ดังนั้นทั้งๆ  ที่ทรงยืนอยู่ต่อหน้าเราทรงยื่นพระหัตถ์มาหา  เราก็มองไม่เห็น  แต่เมื่อไรที่เรารู้ตัวว่ามีบาดแผลในใจและได้ยินพระวาจาเรียกร้องให้เรารับการรักษา  ทันทีที่เราตอบสนองพระวาจานั้นว่าเราต้องการรับการทรงรักษา  พระองค์ก็จะทรงรักษาเรา พระเยซูตรัสว่าทุกสิ่งที่ท่านวอนขอในการอธิฐานภาวนาจงเชื่อว่าท่านจะได้รับ (มก.11:24)  ความเชื่อนั้นเองที่เป็นพระคุณแก่เรา