แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ภาวนาเพื่อความต้องการ
มัทธิว 7:7-12
    พระเยซูแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าพระบิดา  และทรงปรารถนาให้เราแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าด้วย  เราต้องแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตเราอย่างเป็นรูปธรรม  เพราะการแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ได้หมายถึงความว่าเราไม่ต้องทำอะไร  อยู่เฉยๆ  แล้วรอคอยเพียงอย่างเดียว  แล้วพระประสงค์ของพระเจ้าจะมาหาเรา
    พระเยซูทรงปรารถนาให้เราอธิฐานภาวนาทูลความต้องการของเราต่อพระองค์เสมอ  บางคนอาจจะดูถูกกว่าภาวนาเพื่อสนองความต้องการของตนเองเป็นการภาวนาขั้นพื้นฐาน  หรือระดับเด็กที่ความเชื่อยังไม่เติบโต  แต่พระเยซูทรงเห็นถึงความสำคัญของสวดภาวนาที่เป็นรูปธรรมทุกๆวัน  เพราะฉะนั้น คำภาวนาทุกคำ  การภาวนาทุกอย่างมีความหมายและมีคุณค่า  ไม่มีการภาวนาใดที่ไม่มีคุณค่า  เราสามารถจะภาวนาอย่างไรก็ได้   แต่ควรจะลงท้ายว่า  “ขออย่าให้เป็นไปตามใจข้าพเจ้า แต่ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าเถิด” เหมือนอย่างที่พระเยซูทรงทำ

    สรุปก็คือเราปรารถนาให้คำสวดภาวนาของเราเกิดขึ้นและเป็นไปในหนทางที่พระเจ้าทรงเห็นว่าดีที่สุด  คือตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ไม่ใช่ตามวิธีทางของเรา  คำสวดภาวนาของพระเยซูที่ว่า  “ถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ้วยนี้พ้นข้าพเจ้าไป”  หมายความว่า  พระองค์ไม่ทรงปรารถนาจะสิ้นพระชนม์  แต่ในที่สุดพระองค์สิ้นพระชนม์  พระบิดาไม่ได้ทรงฟังคำทูลขอของพระเยซูอย่างนั้นหรือ  หามิได้  พระเจ้าทรงฟังคำทูลขอพระองค์แต่ทรงเห็นว่าการสิ้นพระชนม์แล้วกลับคืนชีพมีคุณค่ายิ่งกว่าการหลีกเลี่ยงความตาย  เพราะสิ่งที่พระบิดาทรงเลือกให้นั้นมีคุณค่าตลอดนิรันดร

ที่มา: หนังสือชีวิตนิรันดร