แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เป็นเหมือนเด็กเล็กๆ 
มาระโก 9:33-37
    พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ผู้ใดที่ต้อนรับเด็กเล็กๆ  เช่นนี้ในนามของเรา ก็ต้อนรับเรา”  และตรัสเสริมใน  มาระโก 10:15  ด้วยว่า  “ผู้ใดไม่รับพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างเด็กเล็กๆ  เขาจะไม่เข้าสู่พระอาณาจักรนั้นเลย”
    สำหรับเรา  การเป็นอย่างเด็กเล็กๆ  นั้นหมายความว่าอย่างไร เรื่องแบบนี้เราคงจะต้องคิดถึงความสัมพันธ์ของเด็กที่มีต่อพ่อแม่  ซึ่งต่างไปจากความสัมพันธ์ในแบบอื่นๆ  เด็กจะไว้ใจพ่อแม่ของตนเองหมดใจ และเชื่อโดยไม่สงสัยแม้แต่น้อยว่าพ่อแม่รักและปกป้องดูแลตนเองอยู่เสมอ  สำหรับลูกตัวเล็กๆ  พ่อแม่เป็นโลกของตน  เป็นเหมือนพระเจ้าของตน  เขาจะถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างจากพ่อแม่มาไว้ในตัวเอง  ไม่ว่าจะเป็นนิสัย  ความสามารถ   หน้าตา ท่าทาง  หรือความเชื่อ  ความระแวงจะไม่มีอยู่ในจิตใจของเขาเลย  พ่อแม่จึงควรทำตนเป็นกระจกเงาสะท้อนความรักของพระเจ้าให้ลูกของตนเห็น  ให้ลูกได้เรียนรู้พระเมตตาอันไม่มีขีดจำกัดของพระเจ้าผ่านทางแม่ในขณะที่เรียนรู้พระลักษณะอันมั่นคงเข้มแข็งผ่านทางพ่อ

    ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าก็ควรจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันนี้  หากเราปรารถนาจะเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์เราต้องไว้ใจหรือวางใจในพระองค์จนหมดใจเหมือนเด็กเล็กๆ  ที่วางใจพ่อแม่ของตน  เราต้องให้พระเจ้าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเรา
    นักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู บอกเราว่า หนทางไปสู่สวรรค์คือการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า  ความยิ่งใหญ่ของท่านผู้นี้ไม่ได้เกิดจากการกระทำอันยิ่งใหญ่ในสายตาของมนุษย์แต่อย่างใด  ท่านไม่ได้ทำพันธกิจไปทั่วเหมือนเปาโล  ตรงข้ามสิ่งที่ทำให้ท่านเป็นนักบุญยิ่งใหญ่กลับเป็นงานเล็กๆ น้อยๆ ในอาราม  เช่น  ทำอาหาร ซักรีดเสื้อผ้า ทำความสะอาด ซึ่งทำอยู่จนอายุได้ 24 ปีก่อนเสียชีวิต  แต่สิ่งสำคัญคือท่านทำงานเหล่านั้นด้วยความรัก  เราจึงพูดได้ว่าการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าคือการทำงานทุกอย่างที่พระเจ้าทรงฝากไว้กับเราด้วยความรัก  โดยไม่สนใจว่างานนั้นเป็นงานใหญ่หรืองานเล็ก  ง่ายหรือยาก
    สิ่งหนึ่งที่ท่านเคยพูดไว้ก็คือ  ท่านเชื่อว่าวันหนึ่งตัวท่านจะเป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่  แต่ท่านไม่ได้เชื่ออย่างนั้นเพราะเห็นว่าตัวเองทำดี  ท่านไม่ได้ไว้ใจความดีความชอบหรือผลงานของตัวเอง  เพราะตัวท่านเองไม่มีสิ่งเหล่านี้  แต่ท่านเชื่อและไว้วางใจพระเยซูจะยอมรับผลงานเล็กน้อยที่ท่านทำในแต่ละวันเหล่านั้น  และจะทรงสวมกอดและพาท่านไปยังสวรรค์สูงสุดด้วยพระองค์เอง
    ความรักสำหรับนักบุญเทเรซาจึงหมายถึงการรับความรักจากพระเยซูและมอบตัวเองไว้ในความรักของพระองค์
    ข้าแต่พระเยซูเจ้าขอทรงโปรดให้เราเข้าใจด้วยว่ากิจการงานทุกอย่างที่เราทำแม้ว่าเป็นงานเล็กน้อยไม่มีค่าอะไรเลย  ล้วนมีพระประสงค์ของพระองค์อยู่ในนั้นและให้เราทำกิจทุกอย่างนั้นด้วยความไว้ใจในพระองค์