แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้อธิบายและสอนเราให้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความรักในบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ในสมณลิขิตเตือนใจ “ความปิติยินดีแห่งความรัก” เกี่ยวกับความรักในครอบครัว Amoris Laetitia โดยสรุปดังนี้
ความรักย่อมอดทน ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึ้งอยู่เสมอ ซึ่งนำไปสู่การยอมรับบุคคลอื่นในฐานะของส่วนหนึ่งของโลกนี้ แม้ว่าเขาหรือเธอจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากเรา (AL 92)
ความรักมีใจเอื้อเฟื้อ ความรักที่ทำประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น ความรักที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอ (AL 93)
ความรักไม่อิจฉา ความอิจฉาแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้ใส่ใจกับความสุขของผู้อื่น เป็นห่วงแต่เพียงความอยู่ดีมีสุขของตนเอง ความอิจฉาปิดกั้นเราให้คิดถึงแต่ตัวเอง ควรรักแท้ให้ความสำคัญกับความสำเร็จของผู้อื่น (AL 95)

ความรักไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง บางคนคิดว่าตนเองสำคัญ เพราะพวกเขามีความรู้มากกว่าคนอื่น พวกเขาต้องการมีอำนาจเหนือคนอื่น แต่สิ่งที่ทำให้เรามีความสำคัญอย่างแท้จริงคือ ควมรัก ซึ่งทำให้เราเข้าใจ ห่วงใยและโอบอุ้มผู้ที่อ่อนแอ (AL 97)
ความรักไม่หยาบคาย ความรักไม่แข็งกร้าว ความรักมีการกระทำ วาจาและท่าทีที่น่าชื่นชม ไม่น่ารำคาญและหยาบกระด้าง ชิงชัง การทำให้ผู้อื่นต้องทุกข์ระทม เรียนรู้ที่จะรับฟัง ที่จะพูด และในบางโอกาสที่จะนิ่งเงียบ (AL 99)
ความรักไม่เห็นแก่ตัว ไม่แสวงหาสิ่งของเป็นของตนเอง การรับใช้ผู้อื่นด้วยใจเอื้อเฟื้อมีค่าสูงส่งกว่าการรักตนเอง (AL 101)
ความรักไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจำความผิดที่ได้รับ การบ่มเพาะความเกลียดชังภายในใจไม่เป็นผลดีกับใครเลย มันก่อให้เกิดแต่ความเจ็บปวดและความบางหมางใจกัน (AL 103-104)
ความรักไม่ยินดีในความชั่ว แต่ร่วมยินดีในความถูกต้อง ถ้าเราไม่สามารถเรียนรู้วิธีที่จะชื่นชมยินดีกับความอยู่ดีมีสุขของผู้อื่น และมุ่งความสนใจกับสิ่งที่จำเป็นต่อเราเป็นหลัก เราเองจะเป็นผู้ทำให้ชีวิตของเราตกอยู่ในสภาพที่ไม่มีความสุข (AL 110)
ความรักให้อภัยทุกอย่าง ความรักดำรงอยู่คู่กันไปกับความไม่สมบูรณ์แบบ ความรักให้อภัยทุกอย่างและสามารถคงอยู่ในความสงบสันติ แม้กับข้อจำดัดของคนที่เรารัก (AL 113)
ความรักเชื่อทุกอย่าง หมายถึงความไว้ใจ ซึ่งจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราเป็นอิสระ ความไว้ใจทำให้เราไม่จำเป็นต้องควบคุมบุคคลอื่น ความรักปล่อยให้เป็นอิสระ ความรักไม่พยายามที่จะควบคุมจัดการเป็นเจ้าของ และครอบงำทุกสิ่ง (AL 114-115)
ความรักหวังทุกอย่าง บุคคลอื่นสามารถเปลี่ยนแปลง เจริญวุฒิภาวะ เปล่งประกายความงดงามที่คาดไม่ถึง และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพมากมาย แม้สิ่งต่างๆ จะไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาเสมอไป (AL 116)
ความรักอดทนทุกอย่าง ความรักอดทนทุกการทดลองด้วยทัศนคติด้านบวก ความรักไม่เคยยอมแพ้ แม้ในสภาวะวิกฤตที่สุด ความรักแสดงออกถึงความกล้าหาญอดทน พลังที่จะยืนหยัดต้านกระแสด้านลบ และความเชื่อมั่นในความดีงามด้วยความกระตือรือร้น (AL 118)