แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

bishop thailand
คำว่า “พระสังฆราช” มาจากภาษากรีกคำว่า episkopos ซึ่งหมายความว่า “ผู้ควบคุม” หรือ “ผู้จัดการ” ศัพท์คำนี้ได้เคยใช้หลายๆ ครั้งในพระธรรมใหม่เพื่อหมายถึงผู้นำของพระศาสนจักร ตำแหน่งหน้าที่นี้ ต่อมามีบทบาทสำคัญมากคือเป็นศูนย์กลางของพระศาสนจักรท้องถิ่น และได้รับการยอมรับนับถือว่าพระเป็นเจ้าเป็นผู้ทรงแต่งตั้งตำแหน่งนี้ขึ้นมา
อ่านทั้งหมด