แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระคุณในความอ่อนแอ
มาระโก 6:7-13
    การที่พระเยซูทรงกำชับพวกสาวกไม่ให้นำสิ่งใดติดตัวไปเมื่อทรงส่งพวกเขาไปทำพันธกิจนั้น หมายความว่าอย่างไร หมายความว่านอกจากเขาจะไม่นำสิ่งใดติดตัวไปด้วยแล้ว เขาต้องละทิ้งทั้งหมดที่มีไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ที่เคยมีด้วย สิ่งเดียวที่เขาต้องมีติดตัวไปด้วยคือ ความไว้ใจในการทรงนำของพระเยซูเจ้า

    ในเวลาปกติหรือมีความมั่นใจสูง เรามักจะไม่กระตือรือร้นในการสวดภาวนา ตรงกันข้ามเมื่อเราเผชิญปัญหาใหญ่ๆเกิดไม่มีความมั่นใจ ถึงทางตัน รู้ถึงขีดจำกัดหรือความอ่อนแอของตนเอง เราก็จะสวดภาวนาด้วยความร้อนรนกระตือรือร้น เราจะสวดภาวนาทูลขอพระเจ้าให้ทรงช่วยเราออกจากความทุกข์ยากที่เรากำลังเผชิญอยู่
    ความอ่อนแอหมายความว่าอย่างไร ความอ่อนแอคือการที่เราไม่สามารถ ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ ไม่มีความรู้ เป็นต้นเมื่อเราไม่รับรู้ว่าเราอ่อนแอก็จะไม่แสวงหาพระเจ้า สรุปได้ง่ายๆว่า ในความอ่อนแอเราจะพบพระเจ้า เพราะฉะนั้นความอ่อนแอจึงไม่ใช่เรื่องน่าอาย แต่ความอ่อนแอนี่แหละคือพระคุณของพระเจ้า เพราะเมื่อเราสำนึกว่าตัวเองอ่อนแอ เราก็แสวงหาพระเจ้า
    ในมัทธิว 5:3 พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ผู้ใดมีใจยากจนย่อมเป็นสุข”พระวาจานี้ไม่ได้หมายความว่า พระเยซูยอมให้คนตกอยู่ในความทุกข์ของความจน แต่หมายถึงว่า ผู้ที่ทราบถึงความยากจนของตนเองย่อมเป็นสุข ความยากจนคือความอ่อนแอ สรุปได้ว่า เราต้องเชื่อว่าเรายอมรับต่อพระเยซูว่าตนอ่อนแอ พระองค์จะทรงทำทุกอย่างแทนเรา เปาโลบอกว่า ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเต็มใจโอ้อวดเรื่องความอ่อนแอของตนต่อพระเยซูเจ้าเพื่อให้พระอานุภาพของพระเยซูเจ้าพำนักอยู่ในข้าพเจ้า...เพราะข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใด ข้าพเจ้าก็ย่อมแข็มแข็งเมื่อนั้น
    พระเจ้าทรงสร้างเราให้เป็นผู้มีความอ่อนแอ เพื่อจะได้เชื่อมติดกับพระเจ้าตลอดไป เราอาจพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่าพระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นมนุษย์ เป็นผู้อ่อนแออยู่เสมอเพื่อจะได้รับ ประทานความรักจากพระองค์ตลอดนิรันดร
    พระเจ้าสร้างมนุษย์และทรงบรรจุความอ่อนแอไว้ พระองค์ทรงทราบดีถึงความอ่อนแอของเรา ดังนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องอายในความอ่อนแอของเรา เพราะพระเจ้าทรงรับผิดชอบชีวิตของเราด้วยพระองค์เอง และเราต้องเชื่อว่าพระเยซูผู้ทรงส่งเราออกไปทำพันธกิจในโลกนี้ จะทรงเป็นผู้รับผิดชอบพาเราไปถึงสวรรค์อีกครั้งหนึ่งด้วยพระองค์เองเช่นเดียวกัน

ที่มา: หนังสือชีวิตนิรันดร