แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

นรกคืออะไร?
(CCC 1033-1037; 1056-1058)
    นรกคือ การแยกจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์  ในพันธสัญญาใหม่พระเยซูเจ้าทรงกล่าวถึงการมีอยู่ของนรกไว้อย่างชัดเจนในหลายที่  พระศาสนจักรสอนว่ามีนรกอยู่จริง แต่พระคัมภีร์ใช้ภาพพจน์มากมายที่เป็นนัยเพื่อบรรยายสภาพของนรก  ภาพพจน์เหล่านี้พยายามที่จะบรรยายถึงความน่ากลัวของชีวิตซึ่งเหินห่างจากพระเจ้าและความรักของพระองค์ตลอดกาล  การแยกออกจากกันนี้ยังส่งต่อไปยังความสัมพันธ์ระหว่างกันของทุกคน  ผู้ที่ล่วงลับไปโดยเต็มใจและจงใจปฏิเสธความรักของพระเจ้าที่จะช่วยให้เราพ้นจากบาปก็ได้เลือกชีวิตที่สนใจแต่ตัวเองตลอดกาล  ในขณะที่เราเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่บางคนจะเลือกตัวเองเหนือพระเจ้าอย่างแน่นอน  แล้วเขาก็สมควรได้รับการลงโทษตลอดนิรันดร  แต่เราไม่สามารถกล่าวอย่างแน่ใจได้ว่าจะมีใครเลือกทางเลือกเช่นนั้น  ผู้ที่รักพระเจ้าและเปลี่ยนความรักนั้นออกมาเป็นการกระทำก็ไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวนรกมากเกินไป  ผู้ที่รักพระเจ้าจะรู้ว่าพระองค์จะไม่ทรงละทิ้งเรา  พระเจ้าทรงให้อิสรภาพแก่เราแม้ว่าเราจะทำบาป  แต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าพระองค์คือพระเจ้าที่มีทั้งความเมตตาและความยุติธรรม