แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ไฟชำระคืออะไร?
(CCC 1030-1032; 1054-1055)
    พระศาสนจักรสอนว่าไฟชำระ ซึ่งเป็นสถานที่หรือสภาพที่ถูกชำระให้บริสุทธิ์ มีไว้สำหรับการตระเตรียมวิญญาณเพื่อให้ได้รับสิทธิเข้าสู่สวรรค์  พระศาสนจักรสนับสนุนเราภาวนา, ให้ทานและทำกิจใช้โทษบาปแทนวิญญาณทั้งหลายในไฟชำระ
    ไฟชำระ(Purgatory) มุ่งหมาย “การทำให้บริสุทธิ์, การทำให้สะอาด”  สิ่งที่เราจำเป็นต้องชำระให้สะอาดคือบาปต่างๆ ซึ่งสามารถยกโทษให้ได้และการลงโทษต่างๆ ที่เหมาะสมกับบาปของเราที่มีอยู่เมื่อเราตาย  ในนัยหนึ่งวิธีการชำระให้บริสุทธิ์เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันของคริสตชนที่เขาหรือเธอดำเนินชีวิตอยู่ และพยายามทำให้ตัวเขาเองหรือตัวเธอเอง เป็นอิสระจากบาปและความรู้สึกผูกพันกับเรื่องราวที่เป็นความเห็นแก่ตัว
    พระศาสนจักรไม่เคยให้คำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะแท้จริงของไฟชำระ อาทิเช่น ไฟชำระเป็นสถานที่แบบไหน หรือมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไร หรือมันเกิดขึ้นมานานเท่าไหร่แล้ว  นักเทววิทยาบางคนอธิบายว่า เมื่อเรามองดูลักษณะท่าทางที่แสดงความรักของพระคริสตเจ้า  ความไม่ซื่อสัตย์ที่เป็นความผิดของเราเองทำให้เรามีความเจ็บปวดที่แปรไปตามระดับความล้มเหลวในการตอบสนองของเราต่อความรักของพระเจ้าได้  การพบกับสิ่งนี้จะเผาไหม้หรือชำระข้อบกพร่องของเราให้หมดไป และเปิดตัวเราอย่างเต็มที่ไปสู่การโอบล้อมด้วยความรักจากการรวมเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์กับพระเจ้า