แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สวรรค์คืออะไร?
(CCC 1023-1029; 1053)
    สวรรค์คือ สภาพของชีวิตนิรันดรที่มีส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและทุกคนที่มีส่วนร่วมในชีวิตของพระองค์  ในสวรรค์เราจะได้รับ “ปัญญาญาณที่ให้บรมสุข”( the beatific vision)   เราจะ “เห็น” พระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็น และการมองเห็นนี้จะนำความสุขมาให้เรา  พระเจ้าทรงสร้างเราให้มีส่วนร่วมในชีวิตพระเจ้า  และพระเจ้าทรงสร้างเราเพื่อให้มีความสุขชั่วนิรันดร  สวรรค์คือการบรรลุเป้าหมายสุดท้ายของมนุษย์อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นสภาพความเป็นอยู่ที่ทำให้เราได้เป็นไปตามที่เราถูกมุ่งหมายไว้อย่างสมบูรณ์ ด้วยการมีความยินดีเบิกบานชั่วนิรันดร