แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ใครเป็นมารดาและพี่น้องของเรา
มาระโก 3:31-35
    พระวาจาของพระเยซูเจ้าบางครั้งฟังดูเย็นชาและตัดสัมพันธ์ เราไม่อาจเข้าใจได้ พระมารดาและพระญาติของพระองค์คงจะคิดเช่นเดียวกัน แต่ดูสิว่าทำไมเขาจึงส่งคนไปตามพระองค์ เมื่อพระญาติของพระองค์ได้ยินเช่นนั้นก็ออกไปคุมพระองค์ไว้ เพราะคิดว่าทรงเสียพระสติ (ลก.3:21) ทั้งๆที่ผู้คนมากมายตื่นเต้นอัศจรรย์ใจที่พระเยซูทรงทำอัศจรรย์ให้ประจักษ์แก่สายตาของพวกเขาผู้เป็นญาติของพระองค์แท้ๆ กลับไม่เชื่อในพระองค์

เป็นความจริงที่ว่ามนุษย์เรามองเห็นพระเจ้าในคนอื่นๆ ที่เป็นคนยากจน คนป่วยเป็นโรคและคนถูกกดขี่ได้ง่ายกว่าที่จะมองเห็นพระเจ้าในตัวของคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้อง เราจึงพูดได้ว่า การมองว่า “ใครเป็นมารดาและพี่น้องของเรา” จึงเป็นการทดสอบความเชื่อในชีวิตประจำวันอย่างหนึ่ง แน่นอนว่าพระเยซูไม่ได้ทรงปฏิเสธความสัมพันธ์ของพระองค์กับคนในครอบครัว หรือญาติพี่น้อง ยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังคงสรรเสริญพระนางมารีย์ด้วยพระวาจาที่ว่า “ผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา” (ลก.3:35) พระนางมารีย์นี่แหละที่เป็นผู้ที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ไม่ว่าแต่ละวันจะต้องเผชิญอะไรบ้างหรือการทดลองแค่ไหน พระมารดาทรงเชื่อในพระเยซูเจ้าจนแม้วาระสุดท้ายของพระองค์ เรารู้ชัดอย่างนี้ได้จากความจริงที่ว่านอกจากพระมารดาประทับอยู่กับพระเยซูจนวาระสุดท้าย พระนางยังคงรอคอยการสมโภชพระจิตเจ้าอยู่กับบรรดาอัคราวก และผู้ที่เชื่อทั้งหลายด้วย “ทุกคนร่วมอธิฐานภาวนาสม่ำเสมอ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพร้อมกับบรรดาสตรี รวมทั้งมารีย์มารดาของพระเยซูเจ้าและพี่น้องของพระองค์” (กจ.1:14) เราบอกได้ว่าจากที่พวกเขาเคยไม่เชื่อพระองค์ และพากันสวดภาวนารอคอยพระองค์พร้อมกับพระมารดาและอยู่ภายใต้การนำของพระจิตเจ้า

ที่มา: หนังสือชีวิตนิรันดร