แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ครูคำสอนฆราวาส  (Lay Catechists)
    กระแสเรียกของฆราวาสในด้านการสอนคำสอนมาจากศีลล้างบาป ได้รับการเสริมพลังด้วยการรับศีลกำลัง พวกเขาจึงมีส่วนร่วมใน “งานศาสนบริการของพระคริสตเจ้าในฐานะสงฆ์ ประกาศก และกษัตริย์” นอกเหนือจากกระแสเรียกทั่วไปให้ทำงานแพร่ธรรมแล้ว ฆราวาสบางคนได้รับการเรียกเป็นพิเศษให้มาเป็นครูคำสอน

ซึ่งได้รับการเรียกจากพระจิตเจ้ามาสู่พันธกิจของพระศาสนจักรภายใต้การนำของพระสังฆราช และเป็นผู้ประสานงานอย่างพิเศษกับกิจกรรมแพร่ธรรมของพระศาสนจักร (เทียบคู่มือครูคำสอน ข้อ 2)
    พระศาสนจักรเห็นถึงความสำคัญของกระแสเรียกนี้ (เทียบ GDC  231) “ในปัจจุบันนี้ เนื่องจากมีบรรพชิตน้อยลงสำหรับเทศน์สอน และทำงานอภิบาลคริสตชนซึ่งมีจำนวนมาก หน้าที่ของผู้สอนคำสอนจึงมีความสำคัญมาก  ฉะนั้น การอบรมผู้สอนคำสอนจึงต้องทำอย่างดี และให้เหมาะกับความเจริญทางวัฒนธรรม จนเขาสามารถปฏิบัติหน้าที่ของเขาได้อย่างดีที่สุดในฐานะเป็นผู้ร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพของพระสงฆ์” (AG 17)
    ครูคำสอน เป็นบุคคลสำคัญในงานสร้างชุมชนคริสตชนกลุ่มย่อย ช่วยงานคำสอนในเขตวัดและสถาบันการศึกษา งานคำสอนและงานอภิบาลจะบังเกิดผลสำเร็จเพียงใด ขึ้นอยู่กับคุณภาพชีวิตครูคำสอนมากกว่าวิธีการและสื่ออุปกรณ์ ฉะนั้น การเป็นครูคำสอน หมายถึง
• การตอบรับกระแสเรียกให้เป็น “พยานถึงพระวรสาร” เป็นผู้ร่วมงานในพระคริสตเจ้า
• การตอบรับกระแสเรียกเป็นธรรมทูตและผู้ประกาศข่าวดี โดยร่วมมือและประสานสัมพันธ์ภายใต้สายงานและการแนะนำของผู้รับผิดชอบ
• การมีส่วนร่วมรับผิดชอบงานคำสอนผู้ใหญ่ คำสอนเยาวชน คำสอนเด็ก  ทั้งในด้านการอบรม การเป็นพยานชีวิตศีลธรรมที่ดีงาม และมีชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าในการภาวนา       
• ผู้ที่เต็มใจอุทิศตนเพื่อพระศาสนจักรด้วยความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า  และรับใช้ชุมชนตามจิตตารมณ์พระวรสาร