แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

อุปนิสัยและบุคลิกภาพของพระเยซู
มาระโก 1:40-45
เป็นเรื่องธรรมดาที่ลูกจะสือทอดอุปนิสัย หน้าตาหรือความคิดจากพ่อแม่ พระเยซูก็คงเป็นเช่นนั้น พระองค์ทรงเติบโตในบ้านพ่อแม่ที่เมื่องนาซาเร็ธ ชีวิตของมารีย์และยอแซฟย่อมมีอิทธิพลต่อพระองค์ มาระโก 1:41 บอกว่า “พระเยซูทรงสงสาร ตื้นตันพระทัย” เรามั่นใจว่าพระเยซูคงจะสืบทอดความอ่อนโยนต่อเพื่อนมนุษย์จากพ่อแม่บ้างไม่มากก็น้อย เราเห็นอุปนิสัยบางอย่างของพระเยซูที่ทรงสืบทอดมาจากยอแซฟโดยเฉพาะในพระวรสารบางตอน

อย่างตอนที่รักษาคนเป็นโรคเรื้อนพระองค์ “ทรงกำชับอย่างแข็งขันว่าระวังอย่าบอกอะไรให้ใครรู้เลย ...พระองค์ไม่อาจเสด็จไปในเมืองอย่างเปิดเผยอีกต่อไป พระองค์จึงประทับในนอกเมืองในที่เปลี่ยว” เราหรือแม้แต่พวกศิษย์ที่เขียนพระวรสารไม่ค่อยรู้ว่ายอแซฟมีความเป็นอยู่อย่างไร เรารู้จักกันแต่เพียงว่าท่านเป็นคนเงียบ ไม่ชอบทำตัวให้สะดุดตาใคร เมื่อเราดูอุปนิสัยพระเยซูจากพระวรสาร เราพอจะเข้าใจได้ว่าทรงรับอุปนิสัยเหล่านั้นมาจากยอแซฟอยู่บ้าง พระเยซูไม่ทรงโอ้อวดพระองค์หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อพระองค์เองแต่อย่างใดในการทำอัศจรรย์ หลังจากทรงทำอัศจรรย์แล้วเราเห็นว่าพระองค์จะเสด็จไปสวดภาวนาตามลำพัง ทรงเป็นคนเงียบและมีอารมณ์อ่อนไหว ไม่เคยทรงทำให้ผู้ต่ำต้อยอับอาย (ยน.8:1-11) ทรงรักษาคนเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายจิตใจ และทรงเข้าใจถึงความทุกข์ทรมานภายในจิตใจคนเจ็บ และเราคงไม่ลืมกันว่าผู้ที่มีอิทธิพลต่อบุคคลิกภาพของพระเยซูมาตั้งแต่เล็กจนโตคือ มารีย์ผู้เป็นมารดานั่นเอง

ที่มา: หนังสือชีวิตนิรันดร