แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพราะเรามาด้วยจุดประสงค์นี้
มาระโก  1:35-39
“เราไปที่อื่นกันเถิด ไปตามตำบลใกล้เคียง เพื่อจะได้เทศน์สอนที่นั่นด้วย เพราะเรามาด้วยจุดประสงค์นี้ ” พระเยซูเจ้าทรงยืนยันจุดประสงค์ของพันธกิจของพระองค์ไว้อย่างชัดเจน และความมุ่งมั่นทบทวนของจุดประสงค์นี้เองที่นำพระองค์ไปจนถึงความตาย เราเองก็ต้องหมั่นทบทวนจุดประสงค์ของแต่ละชีวิตด้วย

อย่างเช่นเวลาเห็นหน้าลูกเราควรบอกตัวเองว่าเราแต่งานด้วยจุดประสงค์นี้คือ ส่งลูกคนนี้ที่พระเจ้าทรงฝากไว้กับเราไปสู่สวรรค์ หรือเราพบคนที่ทนทุกข์ทรมานเราก็ต้องคิดถึงว่า เราเป็นซิสเตอร์หรือพระสงฆ์เพื่อจุดประสงค์นี้สำหรับเขาคือ เราต้องเป็นหนทางนำเขาไปสู่พระเจ้า พืชแต่ละอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างล้วนมีชื่อเรียก แต่ไม่มีพืชใดที่ชื่อวัชพืช ในทำนองเดียวกันไม่มีงานที่มีชื่อเรียกว่า งานจุกจิก เล็กน้อย อย่างที่เรารู้สึก และถ้าเราเห็นว่างานที่เราเป็นเพียงงานจุกจิก เล็กๆน้อยๆ ชีวิตเราก็คงเป็นสิ่งจุกจิกเล็กน้อยไปด้วยสายตาที่มองดูจุดประสงค์ของชีวิต ด้วยความลึกซึ้ง หรือมองเห็นพระประสงค์ของพระเจ้าในทุกสิ่งอย่างนั้น เราว่าสายตาแห่งความเชื่อ ถ้ามองดูชีวิตด้วยสายตาแห่งความเชื่อ เราก็จะมองเห็นและเข้าใจว่าในชีวิตเราไม่มีอะไรที่ไม่มีประโยชน์ ทุกสิ่งล้วนมีคุณค่าและมีจุดประสงค์บางประการอยู่ในตัวของมัน

ที่มา: หนังสือชีวิตนิรันดร