แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระคุณการุณย์ที่จะอุทิศให้แด่บรรดาวิญญาณในไฟชำระ
ก) พระการุณย์ครบบริบูรณ์ (A plenary indulgence)
พระการุณย์ครบบริบูรณ์ที่จะอุทิศให้แด่บรรดาวิญญาณในไฟชำระ จะมอบให้แก่บรรดาสัตบุรุษที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
1)   เมื่อพวกเขาตั้งใจไปเยี่ยมเยียนสุสานวันใดวันหนึ่งในช่วงระหว่างวันที่ 1-8 เดือนพฤศจิกายน หรือ เมื่อพวกเขาตั้งใจภาวนาอุทิศให้บรรดาผู้ล่วงลับในช่วงเวลานี้

2)   เมื่อพวกเขาตั้งใจที่จะไปเยี่ยมเยียนวัด หรือ วัดน้อย ในวันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ (= 2 พฤศจิกายน หรือเป็นวันอื่นก็ได้ตามที่ประมุขท้องถิ่นกำหนด เช่น วันอาทิตย์ก่อน หรือ หลังวันที่ 2 พฤศจิกายน) และสวดบท "ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย" และ "บทข้าพเจ้าเชื่อ" (=บทแสดงความเชื่อ) ที่วัดนั้นๆ โดยตั้งใจอุทิศให้บรรดาผู้ล่วงลับ
ข) พระการุณย์ไม่ครบบริบูรณ์ (A partly indulgence)
พระการุณย์ไม่ครบบริบูรณ์ที่จะอุทิศให้แด่บรรดาวิญญาณในไฟชำระจะมอบให้แก่สัตบุรุษที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
1)   เมื่อพวกเขาตั้งใจไปเยี่ยมเยียนสุสาน หรือ ตั้งใจภาวนาให้บรรดาผู้ล่วงลับ
2)   ตั้งใจที่จะสวดบททำวัตรเช้า  หรือ  ทำวัตรเย็น  จากบทภาวนาประจำวันที่อุทิศแด่ผู้ล่วงลับ   (=บทสวดทำวัตรของวันที่ 2 พฤศจิกายน) หรือภาวนาว่า "ประทานการพักผ่อนตลอดนิรันดร แด่.......... เถิด พระเจ้าข้า ขอให้เขาได้เห็นแสงสว่างตลอดนิรันดรเทอญ"

(จาก Enchiridion of Indulgences, edition of 1999, concession 29)