แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระประสงค์ของพระเจ้า
มัทธิว 7:21,24-17
    พระเจ้าอยากให้เรามีท่าทีอย่างไรต่องานที่เราอยู่ในทุกวันนี้ งานยากเราเลิกทำ ยอมแพ้ ไม่ใช่พระประสงค์แน่นอน เวลาได้ทำงานที่เราชอบมักไม่ค่อยคิดถึงพระเจ้า แต่ถ้าเป็นงานหนัก ทำไม่ไหว ยาก เรามักถามพระเจ้าว่าทำไมให้เราทำงานอย่างนี้หรือบางครั้งพอเห็นว่าง่ายก็มักจะไม่ตั้งใจทำ พระประสงค์ของพระเจ้าคือ ให้เราทำงานทุกอย่างด้วยใจรักไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ ยากหรือง่าย ต้องเห็นคุณค่า ต้องตั้งใจทำ

พระวรสารสอนเราว่า คนที่ซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยก็จะซื่อสัตย์ในสิ่งใหญ่ พระเยซูเจ้ายอมรับในสิ่งเล็กน้อย ที่นักบุญเทเรซาทำด้วยความรัก ไม่ว่าจะเป็นงานทำอาหารหรือซักผ้า ถูบ้าน เวลาพูดคุยกับสัตตบุรุษเรื่องความเชื่อหรือชีวิต ชาวคริสต์เรามักจะพูดถึงพระประสงค์ของพระเจ้าทั้งๆที่เราไม่ค่อยเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ของพระองค์ บางทีเวลาเผชิญสิ่งที่เราไม่ต้องการ ไม่อยากได้เราก็จะบอกว่านั่นเป็นพระประสงค์ แน่นอนพระเยซูเจ้าทรงมอบพระองค์รับทรมานตามพระประสงค์ของพระบิดาที่สวนเกทเสมนี แต่การรับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา หรือความหมดหวังนั้นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าหรือเปล่า เปล่าเลย เพราะพระประสงค์ของพระเจ้าคือการทำสิ่งที่ต้องทำด้วยความรักต่างหาก
    นักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู บอกเราว่า การทำตามพระประสงค์คือหนทางไปสู่สวรรค์ ความยิ่งใหญ่ของนักบุญเทเรซาเกิดจากอะไร เกิดจากการที่ท่านทำพันธกิจไปทั่วโลกเหมือนนักบุญเปาโลหรือเปล่า เปล่า ท่านไม่ได้กระทำสิ่งเหล่านั้น สิ่งที่ท่านทำจนได้เป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่คืองานเล็กๆน้อยๆในอาราม เช่น ทำอาหาร ซักผ้า รีดผ้า ทำความสะอาด จนอายุได้ 24ปี และเสียชีวิต สิ่งสำคัญที่ท่านทำนั้นคือทำด้วยความรัก ท่านเคยบอกว่า “ดิฉันเชื่อว่าจะเป็นนักบุญยิ่งใหญ่ในวันหนึ่ง แต่ดิฉันไม่ไว้ใจการทำบุญ ความดีความชอบหรือผลงานสร้างสรรค์ของตัวเอง เพราะดิฉันไม่มีอะไรพวกนี้ แต่พระเยซูจะทรงรับผลงานเล็กน้อยประจำวันของดิฉัน จะทรงสวมกอดดิฉันและพาดิฉันไปยังสวรรค์สูงสุด”
สำหรับนักบุญเทเรซา ความรักคือการรับความรักของพระเยซูเจ้าและการมอบตัวเองไว้ในความรักของพระองค์
    ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอทรงโปรดให้เราเข้าใจว่าแม้ในงานประจำวันวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำก็มีพระประสงค์ของพระองค์อยู่ในนั้นด้วย