แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระศาสนจักรแห่งความเชื่อ
มัทธิว 4:18-22
    พระศาสนจักรของเราเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า พระศาสนจักสืบเนื่องจากอัครสาวก หมายความว่า เป็นพระศาสนจักรของความเชื่อ สื่บเนื่องร่วมกันระหว่างเรากับอัครสาวก ความเชื่อของอัครสาวกเป็นอย่างไรหรือ อัครสาวกเชื่อเพียงว่าพระเยซูเจ้าทรงมีชีวิตอยู่ในโลกนี้จริงๆแค่นั้นใช่ไหม คำตอบคือไม่ใช่ อีกสิ่งหนึ่งที่พวกเขาต้องรู้หรือเชื่อคือผู้ทรยศพระเยซูไม่ใช่ยูดาสอิสคาริโอท เท่านั้น อัครสาวกทุกคนละทิ้งพระองค์ เพราะขณะที่พระเยซูเจ้ารับทรมานอยู่บนกางเขนนั้นทุกคนละทิ้งพระองค์ ตัวเราเองในยุคนี้เช่นกันเราทรยศพระเยซูทุกวัน เมื่อเรารู้ตัวว่าเราเองเป็นคนบาปและอัครสาวกผู้เป็นรุ่นพี่ในเรื่องความเชื่อของเราก็เป็นคนบาปเช่นเดียวกับเรา เราสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในพระศาสนจักรได้โดยปราศจากความกังวนหรือความกลัว

    ถ้าพระศาสนจักรของเราเป็นพระศาสนจักรของนักบุญ คงไม่มีใครสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ เพราะอัครสาวกมีความเชื่อไม่เพียงพอ พวกเขาจึงไม่สามารถสละชีวิตของตนเองบนไม้กางเขนพร้อมกับพระเยซูได้ แต่เมื่อเขาพบพระเยซูทรงกลับคืนชีพความเชื่อดั้งเดิมของเขาก็พลุ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันกับเรา พระเยซูคริสต์ที่เราพบอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่พระกุมาร ไม่ใช่พระเยซูบนไม้กางเขน แต่เป็นพระเยซูผู้ทรงกลับคืนชีพ เมื่อเราพบพระองค์หมายความว่าความเชื่อเก่าของเราที่เสียชีวิตไปต้องฟื้นคืนชีวิตอีกครั้งหนึ่ง
    บทเรียนจากพระศาสนจักรสืบเนื่องจากอัครสาวกคือ เมื่อพระเยซูทรงกลับคืนชีพนั้น พระองค์เสด็จมาหาบรรดาศิษย์ทั้งๆที่พวกเขาไม่ได้แสวงหาพระองค์ พระองค์ทรงรักพวกเขาทั้งๆที่พวกเขาเคยทรยศพระองค์ทรงเชื่อมั่นในบรรดาศิษย์ทั้งๆที่พวกเขาไม่เชื่อมั่นในพระองค์และสำหรับตัวเราเองถึงแม้ว่าบางครั้งจะไม่รู้สึกไม่เชื่อมั่นในพระองค์ พระองค์ยังคงเชื่อมั่นในเราทรงรักเราและเสด็จมาหาเราเสมอแน่นอน