แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
พระพรของพระจิตเจ้า

ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนตามวัดต่างๆ จบด้วยการเชิญพระสังฆราชโปรดศีลกำลัง และศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ แก่เยาวชนที่มารับการอบรมคริสตศาสนธรรมหรือไปรวมกันในระดับเขต เช่น ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน และทีวัดนักบุญยอแยฟกรุงเทพฯ และเรากำลังอยู่ในเทศกาลปัสกาก่อนสมโภชพระจิตเจ้า บางสังฆมณฑลจะมีพิธีบวชพระสงฆ์ด้วย
วันนี้ผมจึงอยากกล่าวถึง พระพรของพระจิตเจ้า ซึ่งคัดมาจากหนังสือศีลกำลัง ของศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม เขตราชบุรี
เมื่อรับศีลกำลังเราได้รับพระจิตเจ้า พระจิตเจ้านี้มีแต่องค์เดียว แต่มีของพระทานหลายอย่าง ซึ่งเป็นพระพรของพระจิต (อสย.11:2) พระศาสนจักรได้รวบรวม และแยกแยะไว้ดังต่อไปนี้
ก.ของประทาน (พร) ที่ทำให้เราคิดเหมือนพระเยซูเจ้าได้แก่
1.พระดำริ (wisdom) ที่ทำให้เรารู้ซึ้งถึงพระเจ้า ชอบสิ่งต่างๆและตีคุณค่าของสิ่งต่างๆในทัศนะของพระองค์ ถือว่าของของโลกนี้เป็นเพียงเครื่องมือช่วยในการรับใช้พระ และเพื่อนมนุษย์ ถือว่าจิตใจสำคัญกว่าร่างกายพระเจ้าสำคัญกว่าสิ่งทั้งปวง
2.สติปัญญา (understanding) ทำให้เราเข้าใจสิ่งที่เราเชื่อ และปฏิบัติ เข้าใจพระวาจาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ และคำสอนของพระศาสนจักร และสามารถอธิบายถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้ด้วย
3.ความรู้ (knowledge) ทำให้เรารู้ข้อความจริงในศาสนา เช่น ความจริงเกี่ยวกับ พระเจ้า พระเยซูเจ้า ศีลมหาสนิท ฯลฯ
ข. ของประทาน (พร) ที่ทำให้เราปรารถนาเหมือนพระเยซูเจ้า ได้แก่
4.ความศรัทธา (faithfulness) PIETY ทำให้เรารักพระเจ้าและประกอบกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์กับพระองค์ เช่น การสวดภาวนา และศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ รวมทั้งเสริมสร้างความรักต่อผู้อื่น
5.ความยำเกรง (fear of the Lord) ทำให้เราเคารพพระเจ้า เคารพความศักดิ์สิทธิ์ และเกิดความเกรงกลัวต่อพระองค์ในการที่จะกระทำผิด
ค.ของประทาน (พร) ที่ทำให้เราปฏิบัติเหมือนพระเยซูเจ้าได้แก่
6.ความคิดอ่าน (counsel) ทำให้เราตัดสินใจถูกต้องตามจิตตารมณ์แห่งความเชื่อริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะปรนบัติพระเจ้า และรับใช้เพื่อนมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น
7.พละกำลัง (courage) ทำให้เราต่อสู้ความชั่ว ไม่ยอมแพ้การประจญ และเพื่อนไม่ดีแต่ยินดีเสียสละเพื่อพระเจ้าและมีความซื่อสัตย์มั่นคงในการทำหน้าที่ประจำวันต่างๆ โดยไม่ท้อถอย

ผมหวังว่าเยาวชนมากมายที่ได้รับศีลกำลังรับการอบรมคริสตศาสนธรรมในเดือนเมษายนนี้ จะสามารถดำเนินชีวิตคริสตชนอย่างมีชีวิตชีวา
อย่างไรก็ดี หวังในความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครอง อาศัยแบบอย่าง คำภาวนา และความรัก เพียรพยายามของท่านด้วย จะช่วยลูกหลานของเราอย่างต่อเนื่อง

(อุดมสารรายสัปดาห์ ฉบับที่ 18, 28 เม.ย.-4 พ.ค. 2002)