แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เทคโนโลยีกำลังขับเคลื่อนสังคมมนุษย์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทันสมัยให้เรามีทางลัดและทางเลือก ผลที่ตามมาก็คือทุกวันนี้เราต้องการทางลัดในชีวิตมากขึ้น ผู้คนต้องการรวยโดยไม่ต้องทำงานเหนื่อย ต้องการขึ้นที่สูงโดยไม่ต้องไต่บันใด ต้องการไปดินแดนพระสัญญาโดยไม่ต้องข้ามทะเลทรายและต้องการสวมมงกุฎโดยไม่ต้องแบกกางเขน มหาตมะ คานธีสรุปเรื่องนี้ใว้ในหัวข้อของเขา "บาปหนัก 7 ประการในโลกปัจจุบัน"
1 Wealth without Work มีสมบัติโดยไม่ต้องทำงาน
2 Pleasure without Conscience หาความพอใจโดยไม่ต้องพึ่งมโนธรรม

3 Science without Humanity ใช้วิทยาศาสตร์โดยไม่ต้องคำนึงถึงความเป็นมนุษย์
4 Knowledge without Character ความรู้ก็พอไม่ต้องคำนึงถึงความประพฤติ (นิสัย)
5 Politics without Principle การเมืองโดยไม่มีหลักการที่แน่นอน
6 Commerce without Morality ธุรกิจที่ปราศจากศีลธรรม
7 Religion without Sacrifice ถือศาสนาโดยไม่ต้องเสียสละอะไร