แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

หนังสือคู่มือความเชื่อ


วันอังคารที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 2005 ก่อนวันสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโลอัครสาวก  ณ หอประชุมเคลเทนไทน์ วาติกัน  สมเด็จพระสันตะปาปาทรงประกาศรับรองและประชาสัมพันธ์หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกฉบับย่อ (Compendium) ฉบับภาษาอิตาเลี่ยน ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาหลักความเชื่อของพระศาสนจักร ดังต่อไปนี้


ถึงบรรดาพระคาร์ดินัล สังฆบิดร อัครสังฆราช  สังฆราช พระสงฆ์  สังฆานุกร และประชากรของพระเจ้าที่เคารพทุกท่าน

20 ปีมาแล้ว  ในการประชุมสมัชชาพระสังฆราชครั้งพิเศษ โอกาสระลึกถึงปีที่ 20 ของการปิดสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 มีการร้องขอให้เริ่มงานทำหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ข้าพเจ้าขอโมทนาคุณพระเป็นเจ้า  ที่โปรดให้สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล  ที่ 2 ผู้เป็นที่เคารพรักของข้าพเจ้า  ได้ประกาศรับรองหนังสือคำสอนเล่มนี้ใน ค.ศ.1992
บรรดาพระสังฆราชได้ยอมรับคุณค่าและความงามแห่งพระพรยิ่งใหญ่ของหนังสือคำสอนเล่มนี้  จุดประสงค์เพื่อบรรดาพระสังฆราชใช้อ้างอิงสำหรับสอนข้อความเชื่อคาทอลิกเป็นพิเศษ  เพื่อจัดทำหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรท้องถิ่นประชากรของพระเจ้าทุกหนแห่งนิยมชื่นชมกับหนังสือคำสอนนี้  ได้มีการจัดแปลและจัดพิมพ์มากกว่า 50 ภาษาแล้ว
บัดนี้ข้าพเจ้าขอรับรองและประกาศใช้หนังสือคำสอนฉบับย่อนี้ด้วยความปีติยินดี  สมาชิกขอการประชุมคำสอนนานาชาติเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ.2002 ได้ปรารถนาให้พระศาสนจักรจัดทำคำสอนฉบับย่อ  สมเด็จพระสันตะปาปาผู้เป็นที่เคารพรักดำรงตำแหน่งก่อนข้าพเจ้า ได้ยอมรับและตัดสินพระทัยในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.2003 ให้เริ่มเตรียมข้อมูล พระองค์ทรงแต่งตั้งพระคาร์ดินัลเป็นคณะกรรมการและให้ข้าพเจ้าเป็นประธาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนช่วยเหลือ  ช่วงเวลาเมื่อทำฉบับร่างสำเร็จได้ส่งถึงบรรดาพระคาร์ดินัลทุกองค์ และประธานสภาพระสังฆราชทุกประเทศให้ช่วยพิจารณาแก้ไขฉบับร่างนั้นตามเห็นควร


หนังสือคำสอนฉบับย่อ  ซึ่งบัดนี้ข้าพเจ้ามอบให้พระศาสนจักรสากล เป็นการสรุปที่แน่ใจและซื่อสัตย์ต่อหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  ประกอบด้วยข้อความเชื่อ  แก่นและพื้นฐานในแบบย่อ  ตามที่สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล  ที่ 2 ได้ปรารถนาให้เป็นหนังสือคู่มือ (vademecum) สำหรับศรัทธาชนและบุคคลทั่วไปศึกษาภาพรวมของความเชื่อคาทอลิก


ในด้านโครงสร้าง  เนื้อหาและภาษาฉบับย่อเล่มนี้  ไตร่ตรองหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกอย่างซื่อสัตย์  และช่วยให้รู้จักและเข้าใจหนังสือคำสอนลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้น
ข้าพเจ้าขอมอบหนังสือคำสอนฉบับย่อเล่มนี้ให้พระศาสนจักรทั้งหลายนำไปใช้ และเป็นพิเศษให้คริสตชนทุกคนเพื่อให้พระศาสนจักรตื่นตัว  มีความกระตือรือร้นที่ได้รับการฟื้นฟูสำหรับการประกาศข่าวดีและการศึกษาความเชื่อ  ซึ่งต้องเป็นลักษณะเฉพาะของทุกชุมชนในพระศาสนจักรและคริสตชนทุกคน  โดยมิจำกัดวัยและสัญชาติใด
ข้าพเจ้าขอมอบหนังสือคำสอนฉบับย่อ ชัดเจนและเข้าใจได้นี้แก่มนุษย์ทุกคน  ผู้ปรารถนารู้จักหนทางแห่งชีวิตและความจริง ซึ่งพระเป็นเจ้าได้มอบให้กับพระศาสนจักรของพระบุตร ในโลกแห่งข่าวสารข้อมูลมากมายและหลายครั้งทำให้สับสน


อาศัยคำภาวนาของพระนางมารีย์  พระมารดาของพระคริสตเจ้าและมารดาของพระศาสนจักร ช่วยให้ทุกคนผู้อ่านหนังสือทางการฉบับนี้  สำนึกถึงความหมายหนึ่งเดียวและความงดงามแห่งพระพร ซึ่งพระเป็นเจ้ามอบพระบุตร  พระเยซูคริสตเจ้า  ผู้เป็น "หนทาง  ความจริงและชีวิต" (ยน 14:6) แก่มนุษยชาติ

ประกาศมา ณ วันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 2005
ก่อนสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล  อัครสาวก  ปีแรกแห่งสมณสมัย
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16

(หมายเหตุ: ทางวาติกันจะออกฉบับภาษาอังกฤษเร็วๆ นี้ และเรากำลังดำเนินการแปลเป็นภาษาไทยครับ)

(อุดมสารรายสัปดาห์  ฉบับที่ 32, 7-13 สิงหาคม 2005)