แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

  EE2

มีคนเคยถามพ่อว่า  โจรที่ถูกตรึงกางเขนพร้อมกับพระเยซูมีชื่อว่าอะไร พ่อไปอ่านพระ วรสารของนักบุญลูกา (ลก 23:33-43)   พบแต่เพียงว่ามีโจรสองคนถูกตรึงกางเขนพร้อมกับพระเยซูเจ้า  คนหนึ่งอยู่ทางด้านขวา อีกคนหนึ่งอยู่ทางด้านซ้าย แต่นักบุญลูกาไม่ได้บอกเรา ว่าโจรทั้งสองคนมีชื่อว่าอะไร ดังนั้น  พ่อจึงไปอ่านหนังสือประวัตินักบุญหลายเล่มและพบว่า ตามธรรมประเพณีของพระศาสนจักร (tradition) โจรที่กลับใจมีชื่อว่า  “ดิสมาส” ส่วนโจรที่ไม่ได้กลับใจมีชื่อว่า “เกสตาส”

อ่านทั้งหมด