แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

mo1

วันสมโภชพระคริสต์แสดงองค์ (the Epiphany of the Lord) (ภาษากรีก : epiphaneia หรือ theophaneia แปลว่า “การปรากฏ หรือ การแสดงพระองค์ของพระเจ้า)  เป็นวันฉลองแรกเริ่มถึงการบังเกิดของพระเยซูเจ้าของพระศาสนจักรตะวันออก  ในสมัยโบราณคำว่า “epiphany” หมายถึงการปรากฏองค์ของเทพเจ้าให้มนุษย์ได้เห็น  หรือ  การเยี่ยมเยียนอย่างสง่าของผู้ปกครองซึ่งได้รับการเคารพนับถือเฉกเช่นเทพเจ้ายังอาณาจักรที่เขาปกครอง 

อ่านทั้งหมด