แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
1268496150ทำไมนักบุญเปโตรถือกุญแจสองดอก

ดอกหนึ่งจะเป็นสีทอง และอีกดอกหนึ่งจะเป็นสีเงิน

ดอกสีทอง หมายถึง อำนาจด้านวิญญาณที่จะผูกหรือแก้ ที่จะเปิดหรือปิดประตูสวรรค์ นอกจากนี้ ยังหมายความถึง Potenza หรือการมีอำนาจ บางคนให้ความหมายว่า หมายถึงความสามารถที่จะตัดสินในเรื่องการใช้โทษบาป (Penitenza) 

ดอกสีเงิน หมายถึง อำนาจในการปกครองพระศาสนจักร และยังหมายถึงความรู้ (scienza) บางคนให้ความหมายว่า หมายถึงอำนาจที่จะกำหนดถึงการตัดสินเฮเรติ๊ก (Anatema) และขับไล่ออกจากพระศาสนจักร (ex-communication)
ก็ได้ในพระราชวังลาเตราโน ในส่วนที่เรียกว่า Triclinium มีรูปนักบุญเปโตรที่ถือกุญแจ3 ดอก เป็นกุญแจที่หมายถึง ความรู้ (scienza) อำนาจปกครอง (potenza) และอำนาจการตัดสิน (Giurisdizione) ของพระสันตะปาปา หากจะตีความหมายว่าหมายถึงกุญแจที่เปิดและปิดประตูสวรรค์ด้วย การใช้โทษบาป (penitenza) พระคุณการุณ (indulgenza) และการขับไล่ (scomunica) ก็ถูกต้องเหมือนกัน ในระหว่างพิธีเข้ารับตำแหน่ง (presa di possesso) ที่ลาเตราโนของพระสันตะปาปา พระสันตะปาปาจะคาดเข็มขัดที่ประกอบไปด้วยกุญแจ 7 ดอก และตราประทับ (Sigilli) 7 ดวง เป็นเครื่องหมายถึงพระคุณของพระจิต 7 ประการ และศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ ซึ่งพระสันตะปาปาจะต้องเป็นผู้โปรดให้แก่ประชากร

ที่มา : หอจดหมายเหตุอัครัสังฆมณฑลกรุงเทพฯ