แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คุณลักษณะที่จำเป็นต้องมีในการเป็นพระสงฆ์ ( The 3”Hs”)

  • HOLINESS - ความศักดิ์สิทธิ์ : เขาจะต้องเป็น “พระคริสต์อีกองค์หนึ่ง” ด้วยคุณลักษณะคล้ายพระคริสต์
  • HEAD  - สมอง : เขาต้องมีดุลยภาพและความเฉลียวฉลาดพอที่จะสื่อพระวาจาของพระเจ้าและเผยแผ่ความเชื่อได้
  • HEALTH - สุขภาพ : คนขี้โรคคงไม่สามารถแบกรับงานพระสงฆ์ได้