แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ชนิดของคาทอลิก
1.คาทอลิกที่ “เกิด – แต่ง – ตาย”

  • คือคาทอลิกที่มาวัดเพียงเพื่อศีลล้างบาป  การแต่งงาน และการปลงศพ

2. คาทอลิกที่  “ Cafeteria or Supermarket “

  • คือคาทอลิกที่รับเอาและเลือกที่อยากจะเชื่อเท่านั้น

3. คาทอลิกที่ “Anchor-God”

  • หันไปหาพระเจ้าก็เพียงตอนที่ตกอยู่ในความลำบาก

4. คาทอลิก “Inward” or “Private”

  • คาทอลิกที่คิดเพียง “ตัวฉันและพระเจ้าเท่านั้น คนอื่นไม่เกี่ยว”

5. คาทอลิก “Worldly”

  • มุ่งสู่อาณาจักรพระเจ้าในโลกนี้

6. คาทอลิก “Catholic”

  • รับข้อมูลและปฏิบัติอย่างเข้มแข็งในความเชื่อ