แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ภาพของชีวิตคริสตชน

 

  • ชีวิตคริสตชนถูกเปรียบเหมือนกับวงล้อ  ล้อจะมีดุมล้อเป็นศูนย์กลาง  มีซี่ล้อและยางเส้นหนึ่ง   พระคริสตเจ้าทรงเป็นดุมล้อ ซี่เหล็กที่โยงล้อกับดุมล้อคือคำภาวนา การศึกษาพระคัมภีร์ วิถึชุมชนของคริสตชนและงานบริการ  ยางคือชีวิตคริสตชน  ยางโยงเข้ากับล้อก็โดยซี่ล้อ
  • วงล้อเชื่อมเข้ากับดุมล้อด้วยซี่ล้อ  คริสตชนเชื่อมเข้ากับพระคริสตเจ้าโดยคำภาวนา การศึกษาพระคัมภีร์ วิถึชุมชนของคริสตชนและงานบริการ 
  • ให้สังเกตด้วยว่า ซี่ล้อที่ใกล้กับดุมล้อก็จะสนิทชิดใกล้ซึ่งกันและกันด้วย  เมื่อคริสตชนคนหนึ่งใกล้พระคริสตเจ้า  เขา/เธอก็ใกล้เพื่อนของเขา/ของเธอด้วย