แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

bholyspirit

1. คำสอนของพระศาสนจักรยุคต้นๆและยุคปิตาจารย์
2. ข้อความเชื่อเรื่องพระจิตจากสภาสังคายนา
3. อัตลักษณ์และงานของพระจิต
4. ความศรัทธาต่อพระจิต
5. พระพรของพระจิต

อ่านทั้งหมด