แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต อาแมน
คุณพ่อที่เคารพ ลูกปรารถนาที่จะคืนดีกับพระเจ้าและพระศาสนจักร
ลูกมาขอแก้บาปเป็นครั้งแรก
ลูกได้ทำบาปดังนี้
1................................
2................................
3................................
ลูกเสียใจที่ได้ทำบาป ต่อไปลูกจะไม่ทำอีก ลูกขอโทษพระเป็นเจ้า และขอคุณพ่อยกบาปให้ลูกด้วย

(ฟังคุณพ่อเทศน์สอน กิจใช้โทษบาปที่พระสงฆ์จะกำหนดให้เราทำ)


สวดบทแสดงความทุกข์
ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาป  เพราะบาปเรียกร้องการลงโทษ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บาปทำเคืองพระทัยพระองค์ ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวล เดชะพระหรรษทานช่วย  ข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่า จะไม่ทำบาปอีกเลย จะหลีกหนีโอกาสบาป และจะพยายามใช้โทษบาป โปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด อาแมน
เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต อาแมน

(ออกจากที่แก้บาป เมื่อมาถึงที่นั่งของตน ให้คุกเข่าสวดทำกิจใช้โทษบาปตามที่พระสงฆ์บอก)