แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต อาแมน
คุณพ่อที่เคารพ ลูกปรารถนาที่จะคืนดีกับพระเจ้าและพระศาสนจักร
ลูกไม่ได้แก้มานาน............(สัปดาห์/เดือน) ได้ทำกิจใช้โทษบาปแล้ว พระสงฆ์ได้ยกบาปแล้ว
ลูกได้ทำบาปดังนี้
1..................................
2..................................
3..................................
ลูกเสียใจที่ได้ทำบาป ต่อไปลูกจะไม่ทำอีก ลูกขอโทษพระเป็นเจ้า และขอคุณพ่อยกบาปให้ลูกด้วย

(ฟังคุณพ่อเทศน์สอน กิจใช้โทษบาปที่พระสงฆ์จะบอกให้เราทำ)

สวดบทแสดงความทุกข์
ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาป  เพราะบาปเรียกร้องการลงโทษ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บาปทำเคืองพระทัยพระองค์ ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวล เดชะพระหรรษทานช่วย  ข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่า จะไม่ทำบาปอีกเลย จะหลีกหนีโอกาสบาป และจะพยายามใช้โทษบาป โปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด อาแมน
เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต อาแมน

(ออกจากที่แก้บาป เมื่อมาถึงที่นั่งของตน ให้คุกเข่าสวดทำกิจใช้โทษบาปตามที่พระสงฆ์บอก)