แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

หลักธรรมของศาสนาต่างๆ

thumb COLOURBOX2009835
ศาสนาคริสต์
พระบัญญัติความรัก (มธ 22:37,39)
จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน (ฉธบ 6:5)
จงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง (ลนต 19:18)

พระบัญญัติสิบประการ (อพย 20:1-17,ฉธบ 5:1-21)
“เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน”
1. จงนมัสการ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน
2. อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ
3. อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์
4. จงนับถือบิดามารดา
5. อย่าฆ่าคน
6. อย่าผิดประเวณี
7. อย่าลักขโมย
8. อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น
9. อย่าปลงใจผิดประเวณี
10. อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น

ศาสนาอิสลาม : ศรัทธา6 ปฏิบัติ 5
หลักศรัทธามี 6 ประการคือ
1.    ศรัทธาต่ออัลลอฮองค์เดียว
2.    ศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะฮุ (เทวทูต) ของพระองค์
3.    ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ของพระองค์
4.    ศรัทธาต่อบรรดาร่อซู้ล (ศาสนทูต) ของพระองค์
5.    ศรัทธาต่อวันสุดท้ายหรือวันปรโลก
6.    ศรัทธาต่อกำหนดสภาวการณ์ของพระองค์
หลักปฏิบัติ 5 ประการ
1.    การปฎิญาณตนว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮและมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ”
2.    ดำรงละหมาด 5 เวลา
3.    การจ่ายซะกาด (บริจาคทาน)
4.    การถือศีลอดในเดือนรอมฏอน
5.    การประกอบพิธีฮัจญ์ สำหรับผู้มีความสามารถพอ

ศาสนาพุทธ : เบญจศีล-เบญจธรรม
เบญจศีล    ข้อประพฤติปฏิบัติสำหรับควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงามได้แก่
1.    เว้นจากการฆ่าสัตว์
2.    เว้นจากการลักทรัพย์
3.    เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
4.    เว้นจากการพูดเท็จ
5.    เว้นจากการดื่มของมึนเมา
เบญจธรรม    สิ่งที่ทรงไว้ไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่ว ได้แก่
1.    ความมีเมตตา  เพื่อป้องกันคนมีจิตใจที่โหดร้าย
2.    การหาเลี้ยงชีวิตโดยสุจริตเพื่อป้องกันความอยากได้ของผู้อื่น
3.    การสำรวมระวังในกาม  เพื่อป้องกันความใจเร็ว
4.    การพูดจริง  เพื่อป้องกันการเสื่อมเสียอันเกิดจากการพูด
5.    ความมีสติรู้สึกตัวตลอดเวลา  เพื่อป้องกันความประมาท  พลั้งเผลอ

ที่มา : หนังสือคู่มือศาสนสัมพันธ์