แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความหมายและความสำคัญของไม้กางเขน
jesus-on-the-cross-coloring-page    ไม้กางเขนมีความหมายเชิงสัญลักษณ์สำหรับผู้ที่เป็นคริสตชน พระเยซูตรัสกับบรรดาผู้ที่ติดตามเป็นสาวกของพระองค์ว่า “ผู้ใดไม่แบกกางเขนของตนและติดตามเรา ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้” (ลูกา 14:27) ด้วยเหตุนี้ การ “แบกกางเขน” จึงหมายถึงการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระคริสต์อย่างต่อเนื่องพร้อมกับการตายต่อตัวเองตลอดเวลา นั่นหมายความว่า เราต้องปฏิเสธ ปล่อยวาง และไม่ยินยอมให้ “ตัวเอง” มาเป็นผู้มีอำนาจเหนือหรือผู้กำหนด “ตัวเอง” ต้องไม่มีอำนาจครอบครองเหนือพฤติกรรมของเรา เราไม่ควรคิดว่า “ฉันอยากทำอะไร” แต่ควรคิดว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการให้ฉันทำอะไร”

    ผู้รู้ท่านหนึ่งได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของไม้กางเขนจากมุมมองที่น่าคิดไว้ดังต่อไปนี้
    ไม้กางเขนประกอบด้วยสองส่วน ส่วนแรกคือตัว “I” ซึ่งหมายถึง “ตัวฉัน” หรือ “ตัวเอง” ส่วนที่สองคือเครื่องหมาย “-” ดังนั้น การแบกกางเขนของตนจึงเป็นการนำเอาเครื่องหมายลบมา “ขัดขวาง” ความเป็น “ตัวเอง” เอาไว้ ………Τ
    แน่นอนว่า ไม้กางเขนมีความหมายและความสำคัญมากไปกว่าการเป็นเครื่องมือขับไล่ผี หรือเครื่องประดับตามสมัยนิยมหลายเท่า แท้จริงไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความเมตตาของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษย์ทุกคน ทุกผู้ทุกนาม ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา