แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ต้องรับศีลอภัยบาปก่อนรับศีลมหาสนิทหรือไม่ penance

ศีลมหาสนิท เป็นอาหารเลี้ยงชีวิตฝ่ายจิตของคริสตชน  ปัจจุบันนี้พระศาสนจักรสอนให้เราสามารถไปรับศีลมหาสนิทบ่อยๆ ทุกครั้งที่ไปร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์ หรือวันอื่นๆ ในระหว่างสัปดาห์

ไม่จำเป็นต้องรับศีลออภัยบาปก่อนรับศีลมหาสนิททุกครั้ง

ตามคำสอนของพระศาสนจักร "สัตบุรุษทุกคนเมื่อถึงอายุรู้ความ  มีพันธะต้องสารภาพบาปหนักของตนเองอย่างซื่อสัตย์อย่างน้อยปีละครั้ง" (กฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 989) ผู้ที่รู้ตัวว่าได้กระทำบาปหนัก ต้องไม่รับศีลมหาสนิท แม้จะรู้สึกเสียใจมากที่ได้กระทำผิดไปโดยไม่ได้รับการยกบาปทางศีลอภัยบาปก่อน  ยกเว้นแต่มีเหตุร้ายแรงไม่สามารถติดต่อหรือไม่สามารถไปหาพระสงฆ์ได้


เด็กๆ ต้องรับศีลอภัยบาป ก่อนรับศีลมหาสนิทเป็นครั้งแรก  (เทียบ กฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 914)

สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 ได้ยืนยันในพระสมณสาสน์เรื่อง พระศาสนจักรแห่งศีลมหาสนิท (17 เมษายน 2003) ว่า  "ข้าพเจ้าปรารถนาจะเน้นอีกครั้งว่า ในพระศาสนจักรนั้น มีข้อบังคับในปัจจุบัน  และในอนาคต  ซึ่งพระสังคายนาเตรนท์   ได้นำเอาคำเตือนอย่างรุนแรงของอัครสาวกเปาโลมาประกาศเป็นรูปธรรม เมื่อพระสังคายนาเตือนว่า เพื่อจะรับ   ศีลมหาสนิทอย่างเหมาะสมนั้น จะต้องมีการสารภาพบาปของตน  หากบุคคลผู้นั้นสำนึกว่าตนตกอยู่ในบาปหนัก" (ข้อ 36)

การให้คำปรึกษาชีวิตฝ่ายจิต

ชีวิตฝ่ายร่างกาย  เมื่อไรที่เรารู้สึกไม่สบาย  เราควรหาทางเยียวยารักษาจากผู้รู้  หรือนายแพทย์  ชีวิตฝ่ายเศรษฐกิจ การงาน อาชีพ  ในระบบโรงเรียน  ก็มีฝ่ายแนะแนว งานอภิบาล  หรือจิตตาภิบาล

พระสงฆ์   และนักบวช มักมีวิญญาณรักษ์ มีการฟื้นฟูจิตใจอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับฆราวาส  การอ่านพระคัมภีร์ การภาวนา การไปร่วมพิธีกรรม  ก็เป็นการหล่อเลี้ยงชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ หากเรามีข้อสงสัย พระสงฆ์  นักบวช  และพ่อแม่อุปถัมภ์ ก็มีหน้าที่ให้คำปรึกษาชีวิตฝ่ายจิต ครับ